Ukončené projekty

Hledat ukončené řešené projekty podle kritérií

Anebo ukončené řešené projekty prohledejte fulltextově

Nalezeno 182 projektů (zobrazeny záznamy 101 - 120)
Národní kontaktní centrum – ženy a věda (dále jen NKC-ŽV) bylo ustaveno při Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. v roce 2001 na základě projektu OK 457 (2001-2004) a jeho činnost se dále rozvíjela v letech 2005-2008 v rámci navazujícího projektu 1P...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2005 - 2008
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt navrhuje komplexní výzkum podmínek pro kombinaci pracovního a rodinného života v české společnosti. Zaměřuje se na legislativní, sociálně-politickou, institucionální, zaměstnavatelskou a individuální rovinu řešení kombinace pracovních a rodinných...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2005 - 2007
Zadavatel:
GA ČR
 Předkládaný projekt si klade za cíl zmapovat situaci neprovdaných matek po roce 1989 s důrazem na sociální a regionální aspekt problematiky a navrhnout a zhodnotit případné nástroje sociální politiky na základě zahraničních zkušeností. Doplní tak...
Trvání projektu:
2005 - 2007
Zadavatel:
GA AV ČR
Cílem projektu je identifikovat hlavní proměny pracovního trhu a studovat jejich souvislosti a dopady na organizaci soukromého života obyvatel ČR. Konkrétně se projekt zaměří na proměny forem partnerského a rodinného soužití, výchovy, pluralizace...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2004 - 2007
Zadavatel:
ministerský projekt
Tento interdisciplinární projekt využívá výzkumu veřejného mínění a komunikace na úrovni teoretické, konceptuální a empirické při studiu evropské integrace a vytváření ústavy EU. Jedná se o komparaci, která zahrnuje případové studie z České republiky,...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2004 - 2007
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt je zaměřen na sledování participace pečujících otců v rodině a domácnosti jak během rodičovské dovolené, tak po jejich návratu zpět na trh práce s cílem porozumět jednání pečujících otců a identifikovat faktory, které podstatným způsobem...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2004 - 2007
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu bylo identifikovat a postihnout celosvětové trendy, zmapovat jejich dopady na kvalitu pracovního života v ČR, navrhnout doporučení, metody a nástroje k pozitivnímu a žádoucímu vývoji kvality pracovního života, k eliminaci možných rizik jak...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2004 - 2007
Zadavatel:
ministerský projekt
Cílem projektu je vytvoření hlubšího konceptuálního, empirického a normativního porozumění všem aspektům vládnutí v Evropě. Zvláštní pozornost je věnována výskytu, vykonávání, vyhodnocování a vývoji nových a inovativních modelů vládnutí. Celoevropský a...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2004 - 2006
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Předmětem sociologicky zaměřeného projektu je podpora společenské akceptace institucionálních mechanismů vedoucích k prosazování principu rovných příležitostí pro muže a ženy ve veřejné sféře. Těžiště přínosu projektu spočívá ve zpřístupnění výsledků...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2004 - 2009
Zadavatel:
GA AV ČR
Předmětem projektu je sociologická studie rodičovství po partnerském rozchodu v ČR, tak jak jej prožívají a realizují na jedné straně matky, které mají dítě (děti) svěřené do vlastní výchovy, a na druhé straně otcové, kteří s dítětem (dětmi) ztrácejí...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2004 - 2006
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu je implementace mezinárodního standardu dokumentace dat Data Documentation Initiative (DDI), aplikace technologie NESSTAR v Sociologickém datovém archivu (SDA) Sociologického ústavu AV ČR a prohloubení integrace českého archivu do...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2004 - 2007
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt je zaměřen na analýzu exitujících institucionálních struktur zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami, organizacemi a státem, a jejich vliv na právní systém. Tento proces je zkoumán z hlediska sfér, v nichž se odehrává, procesů,...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2004 - 2007
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt Genderové aspekty přechodu žáků mezi vzdělávacími stupni byl realizován Sociologickým ústavem Akademie věd České republiky v rámci programu výzkumu pro státní správu vyhlášeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výzkumný projekt byl...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2004 - 2005
Zadavatel:
ministerský projekt
Central European Centre for Women and Youth in Science (CEC-WYS, http://www.cec-wys.org) se zaměřuje na rozvoj aktivit směřujících k dosažení rovných příležitostí ve vědě a výzkumu ve středoevropském regionu a na zkoumání a zlepšení postavení mladých...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2004 - 2007
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt nabídl komplexní analýzu nízkého počtu žen v politických rozhodovacích funkcích. Hlavními hledisky byly: institucionální rámec účasti žen, sociálně ekonomické struktury a předpoklady, politická kultura ve stranách i obecně. Vedle této analýzy...
Oddělení:
Trvání projektu:
2004
Zadavatel:
ministerský projekt
Hlavním cílem projektu je studovat rozdíly ve fungování regionů, které v tomto projektu chápeme jako jejich schopnost reagovat na sociální, ekonomické a politické změny, které zasahují českou společnost v období post-komunistické transformace,...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2004 - 2006
Zadavatel:
GA ČR
  V rámci dvouletého projektu vznikla databáze cca 2 tisíc obcí, které se od jiné obce oddělily, s jejich základními charakteristikami: Téměř všechny nově vzniklé obce mají méně než 2 000 obyvatel, polovina má jenom do 200 obyvatel. Identifikace obyvatel...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2004 - 2005
Zadavatel:
GA ČR
Definice a zákaz sexuálního obtěžování na pracovišti jsou zavedeny v novele Zákoníku práce od roku 2004. Cílem projektu je zmapovat a provést sociologickou analýzu výskytu sexuálního obtěžování na pracovištích v ČR. Vedle analýzy souvislostí, které se...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2004 - 2005
Zadavatel:
ministerský projekt
Formování sociální a kulturní soudržnosti v soudobých, rychle se měnících společnostech, je dnes naléhavým politickým problémem, jak o tom svědčí řada dokumentů Evropské unie (např. Smlouva o založení Evropského společenství, Lisabonská strategie a další...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2004 - 2008
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt je součást mezinárodního komparativního výzkumného projektu International Metropolitan Observatory, který se soustřeďuje na studium sociálně-prostorových změn, k nimž dochází v metropolitních oblatech, a jejich vlivu na změny politického...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2004 - 2007
Zadavatel:
GA ČR

Stránky