Project

Jak na rovnost v odměňování….aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!

Project duration: 
2017 - 2018

Projekt chce přispět k odstranění genderových stereotypů, které jsou jednou z příčin platové nerovnosti mezi muži a ženami a znevýhodňují (zejména) ženy na trhu práce. Zaměřuje se na prozkoumání a kritickou analýzu nezamýšlených důsledků stávajících opatření a formulaci doporučení k eliminaci jejich negativních dopadů. Doporučení budou podpořena osvětovými a vzdělávacími aktivitami. Projekt osloví veřejnost v produktivním věku, zaměstnavatele/ky, politiky/čky i relevantní veřejné instituce.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/16_061/0003501, Prioritní osa 1.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, je podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost.

Poskytovatel: MPSV ČR,  příjemce grantu: Nesehnutí (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ), partner: SOÚ AV ČR, v.v.i.

Odkazy:

Evropská unieEvropský sociální fondOperační program Zaměstnanost

 

 

 

Principal investigator: 
Topics: 
gender
wages and incomes
Grant agency: 
Government ministry project
Department: 

Attached pictures