Projekt

Národní kontaktní centrum - ženy a věda IV.

Trvání projektu: 
2017


Projekt INTER-EXCELLENCE zabezpečuje funkce národního kontaktního bodu pro oblast genderové rovnosti a genderového mainstreamingu v Horizontu 2020 s celorepublikovou působností. Jeho cílem je naplňovat Prioritu 4 genderová rovnost a genderový mainstreaming Evropského výzkumného prostoru v ČR prostřednictvím budování kapacit pro účast v Horizontu 2020 a zajištění podpůrných služeb pro zapojení českých institucí do Evropského výzkumného prostoru. Projekt bude poskytovat školení, tréninky, konzultace a další podporu českým žadatelům v oblasti naplňování požadavků na genderovou rovnost v projektech programu Horizont 2020 a při přípravě projektů strukturální změny Pracovního programu Science with and for Society Horizontu 2020. Pro tento účel byla v roce 2015 zřízena Pracovní skupina pro změnu NKC – gender a věda, jejímž cílem je budování kapacit českých uchazečů, transfer zkušeností a sdílení dobré praxe v ČR. Zvláštní pozornost bude věnována rozvoji kapacit začínajících vědců a vědkyň pro zapojení do evropského výzkumu prostřednictvím mentoringového programu a budování mezinárodní spolupráce mentoringových programů soustředěných v evropské síti eument-net. Projekt dále sleduje a analyzuje stav genderové rovnosti a postavení žen a mužů v české vědě a poskytuje potřebné údaje evropským institucím. Spolupracuje s relevantními aktéry státní a veřejné správy (MŠMT, MPSV, Úřad vlády, TA ČR, GA ČR, AV ČR, VŠ) v Prioritě 4 genderová rovnost a genderový mainstreaming, pro které vypracovává podkladové dokumenty a expertízy a které informuje o evropském vývoji v Prioritě 4. Je členem klíčových mezinárodních sítí (eument-net, European Platform for Women Scientists, ATGender, genderSTE, RINGS). Spolupracuje s podobně orientovanými podpůrnými a výzkumnými organizacemi v zahraničí, zejména v Evropě, s cílem zajistit přenos znalostí a zkušeností do českého kontextu a zvýšit povědomí o otázkách genderové rovnosti ve vědě v české akademické i širší laické komunitě.

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 9, zobrazeno 1 - 9)

Linková, Marcela, Červinková, Alice

Despite various changes in academic institutions and the academic profession in last two decades (Shore 2008; Dunn 2003; Power 2003), the academic environment is still organized around the notion of a linear, uninterrupted career path (Murray 2000; Smithon and Stokoe 2005) culminating with the launch of one’s own lab.

Téma:
gender, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
recenzovaný článek
Cidlinská, Kateřina

Recenze je věnována knize Lucie Jarkovské Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy (2013, Praha: SLON), která je určena výzkumníkům i pedagogům, zejména základních škol - hlavním cílem publikace je přispět k rozvoji genderově citlivé výuky.

Téma:
gender, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenze publikace
Cidlinská, Kateřina
Téma:
gender, práce, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace
Vohlídalová, Marta, Cidlinská, Kateřina
Téma:
ekonomie, gender, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace
Linková, Marcela

Instituted in 2004, the Czech Republic research assessment has since changed on an annual basis. In this paper I examine how researchers in the Czech Republic negotiate research assessment. Using the concept of epistemic living spaces (Felt & Fochler, 2010; Felt, 2009), I first set in context the Czech research assessment system and second explore the micro-politics of resistance in which researchers engage in their daily conduct.

Téma:
sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
recenzovaný článek
Tenglerová, Hana

Výzkum je mužská doména a převaha mužů zde roste - Zvyšuje se horizontální segregace výzkumu: muži převládají (a jejich převaha roste) v oblastech, kam jde nejvíc finančních prostředků a které nabírají nejvíc nových pracovníků, tj.

Téma:
gender
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace
Tenglerová, Hana

Zpráva konstatuje, že trend zvyšování zastoupení mužů v dnes již velmi maskulinizovaném výzkumu nadále pokračuje a že se také zvyšuje horizontální segregace jak v oblasti sektorů provádění výzkumné práce, tak z hlediska oborů. V roce 2014 bylo zastoupení žen mezi výzkumníky nejnižší od roku 2001, dostáhlo jen 27,2 %. V podnikatelském a vysokoškolském sektoru zastoupení žen mezi výzkumníky klesá, stejně jako v technických, přírodních a humanitních vědách.

Téma:
gender, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace
Hana Tenglerová

Publikace představuje formou portrétních fotografií a stručných medailonů nominované a laureátky Ceny Milady Paulové v letech 2009 - 2016, jejich profesní zaměření a výzkumná témata, jimž se věnují. Cena Milady Paulové byla ustavena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2009 a je každoročně udílena ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Je udělována vědkyním za jejich celoživotní přínos české vědě.

Téma:
gender, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace
Hana Tenglerová

Výzkum je mužská doména a převaha mužů zde roste - Zvyšuje se horizontální segregace výzkumu: muži převládají (a jejich převaha roste) v oblastech, kam jde nejvíc finančních prostředků a které nabírají nejvíc nových pracovníků, tj.

Téma:
gender, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace

Připojené odkazy