Projekt

Posilování evropské dimenze českého výzkumu zastupováním ČR v expertních skupinách ERA a transformací výzkumné organizace z hlediska genderové vyváženosti

Trvání projektu: 
2014 - 2017

Část projektu se zaměřuje na uskutečnění kulturní a institucionální změny VŠCHT Praha s cílem posílit genderové rovnost.  VŠCHT Praha je institucí s vysoce rozvinutou mezinárodní spoluprací a úspěšností účasti v evropském výzkumu, v jejím projektovém portfoliu ale zatím chybí řešení problematiky rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti. Tato transformace bude na VŠCHT Praha řešena v rámci předkládaného projektu prostřednictvím spolupráce s druhým řešitelským pracovištěm, Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR a komplementárně k nově zahajovanému projektu 7.RP TRIGGER. Na VŠCHT Praha bude vytvořeno prostředí, které zajistí rozvoj ženského potenciálu pro výzkum. Předkládaný projekt je v České republice první svého druhu a přispěje k dosažení čtyř základních cílů: 1. Implementaci metody kulturní a institucionální změny na VŠCHT Praha, 2. Rozšíření a prohloubení mezinárodní výzkumné a infrastrukturní spolupráce řešitelského týmu na evropské úrovni, sdílení dobré praxe a výměně zkušeností, 3. Rozvoji lidských zdrojů a ženského výzkumného potenciálu na VŠCHT Praha a 4. Rozvoji nového výzkumného proudu v ČR v oblasti výzkumu implementace kulturní a institucionální změny ve výzkumu.

Hlavní řešitel: 
Ing. Anna Mittnerová
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
EU
gender
sociologie vědy
Zadavatel: 
ministerský projekt