Projekty

Hledat projekty podle kritérií

Anebo projekty prohledejte fulltextově

Nalezeno 252 projektů (zobrazeny záznamy 101 - 120)
Cílem předkládaného projektu je analyzovat náboženské hodnoty a chování současné české společnosti a jejich souvislost s praktickým jednáním a socioekonomickými a politickými postoji. Existující sociologické výzkumy i sledování mediálního diskurzu...
Trvání projektu:
2008 - 2010
Zadavatel:
GA ČR
Empiricky podložená komplexní sociologicko-politologická analýza naznačeného fenoménu neomezující se např. na deskripci volebních výsledků, změny ve stranickém vedení atd., ale i na historické podhoubí komunistického hnutí v ČR zejména s ohledem na...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2008 - 2010
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu je provést ucelený, do širšího kontextu zakomponovaný, teoreticky zarámovaný a empirickými výzkumy doložený popis transformace podmínek bydlení v ČR po roce 1990 zahrnující jak detekci hlavních příčin tohoto vývoje, tak analýzu jeho...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2008 - 2010
Zadavatel:
GA ČR
Jde o pokračovací grant stejného jména, jež probíhal v letech 2001-2008. Své aktivity centrum rozvíjí ve dvou základních liniích. První je podpora badatelek v účasti na evropském výzkumu, podpora rovných příležitostí ve vědě a výzkumu a podpora mladých...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2008 - 2012
Zadavatel:
ministerský projekt
Cílem projektu „Bariéry“ (Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů) je zkoumat bariéry, s nimiž se potýkají studující a začínající badatelé a badatelky s cílem přispět k zatraktivnění vědeckých profesí...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2008 - 2009
Zadavatel:
ministerský projekt
Jedinci a domácnosti v ČR: transformační změny a mezinárodní srovnání Řešitel: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. Zadavatel: GA ČR Doba řešení projektu: 2008 - 2010   Řešený projekt směřuje k propojení optik jednotlivců a domácností v široké oblasti socio...
Trvání projektu:
2008 - 2010
Zadavatel:
GA ČR
Tento projekt zkoumal, s využitím unikátních dat z minulých výzkumů, povahu občanství v České republice a dědictví Pražského jara 1968. Na začátku května 1968 byl pro vedení Komunistické strany realizován výzkum názorů a postojů veřejnosti k...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2008 - 2009
Zadavatel:
GA AV ČR
Hlavním cílem navrhovaného projektu je studium vlivu vládnutí na sociálně prostorové nerovnosti v metropolitních oblastech v České republice v komparaci se severoamerickými, západoevropskými a dalšími středoevropskými zkušenostmi. Jde jednak o analýzu...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2008 - 2011
Zadavatel:
GA ČR
Projekt mapuje faktory, zdroje a souvislosti procesů a mechanismů genderových nerovností na českém trhu práce v souvislosti se změnami české společnosti po roce 1989 a v souvislosti se vstupem ČR do EU. Projekt využívá kvalitativní sociologickou...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2007 - 2009
Zadavatel:
GA ČR
Podmínkou efektivity sociálního výzkumu je sdílení datových zdrojů: 1) využitelnost dat zpravidla přesahuje rámec jednoho projektu, 2) řada výzkumů se neobejde bez kombinování více zdrojů dat a 3) propojováním databází vznikají nové datové zdroje....
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2007 - 2008
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Cílem projektu je empirický popis a analýza vztahu pracovních a rodinných drah v České republice po roce 1989. Projekt kombinuje diachronní přístup založený na srovnání vzorců pracovních drah kohort žen a mužů, které realizovaly reprodukci po roce 1989,...
Trvání projektu:
2007 - 2009
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu je doložení hypotézy “hodnotové mezery”. V jejím pojetí se další posilování systému sociální stratifikace v ČR bude odehrávat spíše ve smyslu krystalizace normativního subsystému (hodnot a norem), než ve smyslu krystalizace jeho...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2007 - 2010
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu projektu RECON je objasnit, zda je demokracie možná za podmínek pluralismu, diverzity a komplexního víceúrovňového vládnutí, a to s ohledem na výzvy, kterým demokracie čelí v Evropské unii i v jednotlivých členských státech. RECON...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2007 - 2011
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Vedoucí projektu: Prof. Dr. Heiko Pleines Forschungsstelle Osteuropa (Research Centre for East European Studies), Universität BremenE-mail: pleines@uni-bremen.de  Národní partneři: Dr. Monika Čambáliková, Sociologický ústav Slovenksé...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2007
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Předmětem řešení projektu je odhalování základních rysů regionálních disparit se zřetelem k úloze a významu sociálního a lidského kapitálu v rozvoji území. Projekt ověřuje hypotézy, vyjadřující vztahy mezi faktory socio-ekonomického rozvoje regionů a...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2007 - 2011
Zadavatel:
ministerský projekt
Cíl projektuCílem projektu je zejména odhalit a kvantifikovat regionální disparity ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, jejich vývoj, analyzovat vybrané důsledky těchto disparit a navrhnout opatření, která povedou ke snížení disparit a zvýšení...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2007 - 2011
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt zkoumá volební chování a volby do Senátu Parlamentu České republiky v období celé jeho dosavadní existence. Hlavním cílem je analyzovat vzorce volebního chování, dále důsledky proměnlivé a velmi nízké volební účasti a na vliv volebního systému na...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2007 - 2009
Zadavatel:
GA ČR
Studium náboženství sice má v české vědě dlouhou tradici (historie, sociologie, filosofie, religionistika, teologie), avšak dosud nebylo adekvátně zhodnoceno, přestože v mezinárodním měřítku dosáhlo značných úspěchů. Projekt se zaměřil na vývoj české...
Trvání projektu:
2007 - 2008
Zadavatel:
GA AV ČR
Cílem projektu bylo zkoumání klíčových aspektů parlamentní reprezentace v České republice. Výzkum byl zaměřen na tři základní témata: (1) Poslanci - kdo jsou volení zástupci ČR (poslanci PSP a EP) a jak chápou svou roli? (2) Vstup do EU - jak poslanci...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2007 - 2009
Zadavatel:
GA AV ČR
While several social movements have contributed to social change in Europe during the last four decades, the goal of FEMCIT is to investigate the role of women’s movements in these transformative processes. FEMCIT will explore the relationship between...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2006 - 2011
Zadavatel:
mezinárodní projekt

Stránky