Projekty

Hledat projekty podle kritérií

Anebo projekty prohledejte fulltextově

Nalezeno 250 projektů (zobrazeny záznamy 101 - 120)
Cílem projektu je provést ucelený, do širšího kontextu zakomponovaný, teoreticky zarámovaný a empirickými výzkumy doložený popis transformace podmínek bydlení v ČR po roce 1990 zahrnující jak detekci hlavních příčin tohoto vývoje, tak analýzu jeho...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2008 - 2010
Zadavatel:
GA ČR
Jde o pokračovací grant stejného jména, jež probíhal v letech 2001-2008. Své aktivity centrum rozvíjí ve dvou základních liniích. První je podpora badatelek v účasti na evropském výzkumu, podpora rovných příležitostí ve vědě a výzkumu a podpora mladých...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2008 - 2012
Zadavatel:
ministerský projekt
Cílem projektu „Bariéry“ (Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů) je zkoumat bariéry, s nimiž se potýkají studující a začínající badatelé a badatelky s cílem přispět k zatraktivnění vědeckých profesí...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2008 - 2009
Zadavatel:
ministerský projekt
Hlavním cílem navrhovaného projektu je studium vlivu vládnutí na sociálně prostorové nerovnosti v metropolitních oblastech v České republice v komparaci se severoamerickými, západoevropskými a dalšími středoevropskými zkušenostmi. Jde jednak o analýzu...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2008 - 2011
Zadavatel:
GA ČR
Jedinci a domácnosti v ČR: transformační změny a mezinárodní srovnání Řešitel: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. Zadavatel: GA ČR Doba řešení projektu: 2008 - 2010   Řešený projekt směřuje k propojení optik jednotlivců a domácností v široké oblasti socio...
Trvání projektu:
2008 - 2010
Zadavatel:
GA ČR
Tento projekt zkoumal, s využitím unikátních dat z minulých výzkumů, povahu občanství v České republice a dědictví Pražského jara 1968. Na začátku května 1968 byl pro vedení Komunistické strany realizován výzkum názorů a postojů veřejnosti k...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2008 - 2009
Zadavatel:
GA AV ČR
Cílem projektu je doložení hypotézy “hodnotové mezery”. V jejím pojetí se další posilování systému sociální stratifikace v ČR bude odehrávat spíše ve smyslu krystalizace normativního subsystému (hodnot a norem), než ve smyslu krystalizace jeho...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2007 - 2010
Zadavatel:
GA ČR
Projekt mapuje faktory, zdroje a souvislosti procesů a mechanismů genderových nerovností na českém trhu práce v souvislosti se změnami české společnosti po roce 1989 a v souvislosti se vstupem ČR do EU. Projekt využívá kvalitativní sociologickou...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2007 - 2009
Zadavatel:
GA ČR
Podmínkou efektivity sociálního výzkumu je sdílení datových zdrojů: 1) využitelnost dat zpravidla přesahuje rámec jednoho projektu, 2) řada výzkumů se neobejde bez kombinování více zdrojů dat a 3) propojováním databází vznikají nové datové zdroje....
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2007 - 2008
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Cílem projektu je empirický popis a analýza vztahu pracovních a rodinných drah v České republice po roce 1989. Projekt kombinuje diachronní přístup založený na srovnání vzorců pracovních drah kohort žen a mužů, které realizovaly reprodukci po roce 1989,...
Trvání projektu:
2007 - 2009
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu projektu RECON je objasnit, zda je demokracie možná za podmínek pluralismu, diverzity a komplexního víceúrovňového vládnutí, a to s ohledem na výzvy, kterým demokracie čelí v Evropské unii i v jednotlivých členských státech. RECON...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2007 - 2011
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Předmětem řešení projektu je odhalování základních rysů regionálních disparit se zřetelem k úloze a významu sociálního a lidského kapitálu v rozvoji území. Projekt ověřuje hypotézy, vyjadřující vztahy mezi faktory socio-ekonomického rozvoje regionů a...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2007 - 2011
Zadavatel:
ministerský projekt
Cíl projektuCílem projektu je zejména odhalit a kvantifikovat regionální disparity ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, jejich vývoj, analyzovat vybrané důsledky těchto disparit a navrhnout opatření, která povedou ke snížení disparit a zvýšení...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2007 - 2011
Zadavatel:
ministerský projekt
Vedoucí projektu: Prof. Dr. Heiko Pleines Forschungsstelle Osteuropa (Research Centre for East European Studies), Universität BremenE-mail: pleines@uni-bremen.de  Národní partneři: Dr. Monika Čambáliková, Sociologický ústav Slovenksé...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2007
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Studium náboženství sice má v české vědě dlouhou tradici (historie, sociologie, filosofie, religionistika, teologie), avšak dosud nebylo adekvátně zhodnoceno, přestože v mezinárodním měřítku dosáhlo značných úspěchů. Projekt se zaměřil na vývoj české...
Trvání projektu:
2007 - 2008
Zadavatel:
GA AV ČR
Cílem projektu bylo zkoumání klíčových aspektů parlamentní reprezentace v České republice. Výzkum byl zaměřen na tři základní témata: (1) Poslanci - kdo jsou volení zástupci ČR (poslanci PSP a EP) a jak chápou svou roli? (2) Vstup do EU - jak poslanci...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2007 - 2009
Zadavatel:
GA AV ČR
Projekt zkoumá volební chování a volby do Senátu Parlamentu České republiky v období celé jeho dosavadní existence. Hlavním cílem je analyzovat vzorce volebního chování, dále důsledky proměnlivé a velmi nízké volební účasti a na vliv volebního systému na...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2007 - 2009
Zadavatel:
GA ČR
Projekt si klade za cíl zmapovat, analyzovat a popsat procesy nastolování a vzájemné provázanosti témat v české veřejnosti a v nastavení tematické agendy tuzemských masových médií. Empirické šetření vychází z teorie konceptu "agenda-setting" při...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2006 - 2007
Zadavatel:
GA ČR
The aim of this project was to provide reliable data and information on the real and effective distribution of (teaching-related) costs of higher education. The shares of public and private costs were calculated for students of different socio-economic...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2006 - 2007
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Workshops in Vienna: October 18th-20th, 2007 and Prague: December 11th-13th, 2007 Call For Papers    Workshops’ Background and AimsScience and Technology Studies (STS) have a long tradition of research on scientific...
Oddělení:
Trvání projektu:
2006
Zadavatel:
mezinárodní projekt

Stránky