Projekty

Hledat projekty podle kritérií

Anebo projekty prohledejte fulltextově

Nalezeno 252 projektů (zobrazeny záznamy 121 - 140)
The aim of this project was to provide reliable data and information on the real and effective distribution of (teaching-related) costs of higher education. The shares of public and private costs were calculated for students of different socio-economic...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2006 - 2007
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Workshops in Vienna: October 18th-20th, 2007 and Prague: December 11th-13th, 2007 Call For Papers    Workshops’ Background and AimsScience and Technology Studies (STS) have a long tradition of research on scientific...
Oddělení:
Trvání projektu:
2006
Zadavatel:
mezinárodní projekt
While several social movements have contributed to social change in Europe during the last four decades, the goal of FEMCIT is to investigate the role of women’s movements in these transformative processes. FEMCIT will explore the relationship between...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2006 - 2011
Zadavatel:
mezinárodní projekt
The WS DEBATE project is a Specific Support Action in the EU 7th Framework Programme. Its overall objective of is the stimulation of policy and public debate on the situation and perspectives of women in science, in order to bridge the gap between policy...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2006 - 2008
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt se zaměřuje na analýzu všech typů faktorů, které ovlivňují rozhodování českých pracovníků vědy a výzkumu pobývajících pracovně v zahraničí o tom, zda se mají vrátit do České republiky či nikoliv. Projekt prostřednictvím dotazníkového šetření...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2006 - 2008
Zadavatel:
ministerský projekt
Cílem projektu je poznání toho, jak lokální společenství rozumí pojmům participace a partnerství, v jakém rozsahu jsou umožněny, jakými prostředky se participace realizuje a jaké struktury partnerství se mezi jednotlivými aktéry utvářejí.
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2006 - 2011
Zadavatel:
ministerský projekt
Vedle diferenciace a marginalizace určitých sociálních vrstev populace dochází i k regionální diferenciaci a marginalizaci. Cílem je zmapování problematiky na úrovni celku a vybraného regionu, zjištění stupně marginalizace českého pohraničí a stanovení...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2006 - 2011
Zadavatel:
ministerský projekt
In the first part, we comment issue of social capital and third sector in the Czech Republic with specific focus on NGOs, civic participation and social trust. Public policy in the civic sector is discussed. In the second part, we review literature (...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2006
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt vychází ze skutečnosti, že česká produkce z oblasti sociologie vzdělání se může již řadu let chlubit velkým množstvím původních studií věnujících se problematice vzdělanostních nerovností, avšak problematika vzdělanostní mobility zkoumána není....
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2006 - 2008
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu bylo analyzovat procesy detradicionalizace, individualizace a privatizace náboženských hodnot a forem náboženského života v současné české společnosti, včetně implicitně náboženských jevů a jejich funkčních ekvivalentů. Kvantitativní...
Trvání projektu:
2006 - 2008
Zadavatel:
GA ČR
Výzkumný projekt Knowledge, Institutions and Gender: an East-West comparative study – KNOWING(Vědění, instituce a gender: evropská perspektiva) je mezinárodní srovnávací projekt, který se zaměřuje na procesy vytváření vědění a na institucionální...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2006 - 2008
Zadavatel:
mezinárodní projekt
 Juniorský badatelský projekt GA AV ČR, doba řešení 2006-2008 Shrnutí projektu   Sociální distance budou studovány pomocí dvou výzkumů, vstupní kvalitativní sondy a reprezentativního šetření v dospělé populaci. Zkoumán bude stratifikační prostor bez...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2006 - 2008
Zadavatel:
GA ČR
projekt řešený v rámci Dohody o spolupráci mezi AV ČR, Sdružením obcí Orlice a Pardubickým krajem, na němž se podílejí také další ústavy AV ČR
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2005
Zadavatel:
GA AV ČR
The proposed research project, which is structurally based on the comparative analysis of the role of social capital and civil society in achieving the goals of development policy through stimulating social partnerships and improving levels of...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2005 - 2006
Zadavatel:
Cílem projektu byla realizace kvalitativního a kvantitativního výzkumu cizinců, kteří pobývali v ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, s důrazem na demografické charakteristiky migrantů, jejích vzdělanostně-kvalifikační...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2005 - 2006
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt „Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR“ předkládá do soutěže v rámci Národního programu výzkumu II tým složený ze dvou pracovišť. Konkrétně z...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2005 - 2009
Zadavatel:
ministerský projekt
Cílem projektu je prozkoumat představy o vztahu legitimity politického a distributivního systému a jejich vzájemnou podmíněnost. Zabývá se také problematikou sociální nerovnosti a sociálního kapitálu. Zapojení do mezinárodní sítě umožňuje přistupovat k...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2005 - 2007
Zadavatel:
GA AV ČR
Hlavním cílem projektu bylo zjistit, zda existují takové „tranzitivní“, institucionálně a kulturně specifické faktory, které jsou příčinou vysokých cen a nízké finanční dostupnosti staršího i nového vlastnického bydlení v Praze, odhadnout...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2005 - 2007
Zadavatel:
GA ČR
Projekt číslo CIT3-CT-2005-513421 je součástí šestého rámcového programu Evropské komise. Jeho cílem byl výzkum změn v rozsahu, povaze a charakteristice občanství, které procházeli změnou v důsledku prohlubování a rozšiřování Evropské unie. Projekt se...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2005 - 2009
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Hlavním cílem projektu je komplexní analýza vlivu právního důvodu užívání bytu (typu bydlení) a existujících i potenciálních nástrojů bytové politiky včetně regulace nájemného na faktickou i anticipovanou mobilitu pracovní síly v České republice. Cílem...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2005 - 2006
Zadavatel:
ministerský projekt

Stránky