Projekty

Hledat projekty podle kritérií

Anebo projekty prohledejte fulltextově

Nalezeno 252 projektů (zobrazeny záznamy 161 - 180)
Hlavním cílem projektu je studovat rozdíly ve fungování regionů, které v tomto projektu chápeme jako jejich schopnost reagovat na sociální, ekonomické a politické změny, které zasahují českou společnost v období post-komunistické transformace,...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2004 - 2006
Zadavatel:
GA ČR
  V rámci dvouletého projektu vznikla databáze cca 2 tisíc obcí, které se od jiné obce oddělily, s jejich základními charakteristikami: Téměř všechny nově vzniklé obce mají méně než 2 000 obyvatel, polovina má jenom do 200 obyvatel. Identifikace obyvatel...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2004 - 2005
Zadavatel:
GA ČR
Projekt provedl mezinárodně komparovatelné kvantitativní šetření v rámci mezinárodního projektu ISSP (modul 2004 Občnaství), kde se zaměřil na čtyři klíčové dimenze občanství: hodnocení politických a demokratických institucí občany; definice ideálních...
Oddělení:
Trvání projektu:
2003 - 2005
Zadavatel:
GA AV ČR
Projekt si klade za cíl identifikovat hlavní zdroje a příčiny nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání v ČR, o kterých je z předchozích analýz známo, že patří k největším v OECD. Předpokládáme, že tak jako v jiných zemích, k hlavním zdrojům těchto...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2003 - 2008
Zadavatel:
ministerský projekt
Výzkum se soustředil na otázku podmíněnosti politických orientací a postojů jednotlivců a pokusil se odpovědět na otázku: je to postavení jednotlivce v sociální struktuře nebo to jsou teritoriálně specifické faktory, které jeho postoje ovlivňují?...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2003 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu je podpora účasti ČR ve výzkumném programu Evropské nadace pro vědu (ESF) „Evropský sociální výzkum“ (European Social Survey - ESS), kterého se účastní také Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Izrael, Itálie, Maďarsko,...
Trvání projektu:
2003 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Projekt byl zaměřen na analýzu fenoménu bezdětnosti v české společnosti. Kromě studia nedobrovolné bezdětnosti byl zaměřen i na šetření volby života bez dětí. Důraz je kladen na výzkum životních strategií, podmínek a identit bezdětných mužů a žen tří...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2003 - 2006
Zadavatel:
GA ČR
Smyslem projektu bylo postihnout europeizaci průmyslových vztahů v rámci pokračující ekonomické a politické integrace Evropy. Cílem projektu bylo sledovat vliv přímých zahraničních investic firem, které mají své sídlo v zemích EU a zejména německých...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2003 - 2005
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Standardy bydlení jsou v souladu s výzkumnou praxí v zemích Evropské unie (EU) zpravidla analyzovány v kontextu celkové životní úrovně domácností (life conditions, conditions de vie) a v širší perspektivě zahrnují analýzy vývoje spotřebních vzorců...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2003 - 2005
Zadavatel:
GA ČR
Výzkum je zaměřen na studium politické a občanské participace žen ve střední a východní Evropě. Analyzován je rozsah a strategie jejich působení v rámci politických stran, neziskových organizacích, odborech a sociálních hnutích. Dále se zkoumá, do jaké...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2003 - 2006
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt přináší analýzu exitujících institucionálních struktur zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a státem, existujících forem zprostředkování zájmů a jejich efektivnosti. Proces zprostředkování zájmů je zkoumán z hlediska sfér, v...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2003
Zadavatel:
ministerský projekt
Efektivní politiky musí být založeny nejen na standardním ekonomickém přístupu, nýbrž šířeji. Z hlediska komplementárního socio-ekonomického přístupu analyzujeme čtyři kontroverze. První se týká průběžného penzijního systému a může vést k sociálně-...
Trvání projektu:
2002 - 2003
Zadavatel:
GA AV ČR
Dosavadní výzkum přispěl k porozumění hlavním tendencím ve vývoji vzdělanostních nerovností a v ekonomickém zhodnocování lidského kapitálu. Ve vzdělávací politice sílí tendence posilovat investiční princip ve financování vyššího vzdělávání. Dosažení...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu je analyzovat socio-ekonomické hodnoty a normy chování české populace v procesu přibližování standardům zemí EU. Vstup České republiky do EU se totiž netýká jen právní a ekonomické oblasti, ale také běžných pracovních a spotřebních návyků...
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Předmětem projektu je případová studie zaměřená na míru občanskosti regionů České republiky. Ve své první fázi projekt mapuje tyto regiony z hlediska strukturálních rysů občanské společnosti, a to s využitím sekundární analýzy data analýzy dokumentů....
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Problematiku čerpání rodičovské dovolené muži je nutné zkoumat v rovině legislativní, sociálně-psychologické, sociální a institucionální, v rovině postojové i každodenního chování. V sociologické analýze tohoto problému je nutné se zaměřit na zkoumání...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2002
Zadavatel:
ministerský projekt
V návaznosti na dosavadní výsledky výzkumného týmu Transformace sociální struktury, který předkládá návrh, je naléhavě nutno uskutečnit a zpracovat nový reprezentativní výzkum české národní i regionální elity ve všech třech jejích složkách (ekonomické,...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Hodnocení proporcionality a vlastností volebních formulí patří mezi oblasti, kde politická věda dosud nenachází shodu. Odborníci se stále potýkají s nejasným vnímání proporcionality a disproporcionality s ne zcela ideálním způsobem jejího měření....
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Předmětem je analýza postavení žen na trhu práce a v rodině jako východisek pro vytvoření účinných mechanismů a strategií, které by ženám i mužům umožnily sladit pracovní a rodinný život. Projekt je řešen jako součást kontinuálního reprezentativního...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002
Zadavatel:
ministerský projekt

Stránky