Projekty

Hledat projekty podle kritérií

Anebo projekty prohledejte fulltextově

Nalezeno 252 projektů (zobrazeny záznamy 181 - 200)
Efektivní politiky musí být založeny nejen na standardním ekonomickém přístupu, nýbrž šířeji. Z hlediska komplementárního socio-ekonomického přístupu analyzujeme čtyři kontroverze. První se týká průběžného penzijního systému a může vést k sociálně-...
Trvání projektu:
2002 - 2003
Zadavatel:
GA AV ČR
Dosavadní výzkum přispěl k porozumění hlavním tendencím ve vývoji vzdělanostních nerovností a v ekonomickém zhodnocování lidského kapitálu. Ve vzdělávací politice sílí tendence posilovat investiční princip ve financování vyššího vzdělávání. Dosažení...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu je analyzovat socio-ekonomické hodnoty a normy chování české populace v procesu přibližování standardům zemí EU. Vstup České republiky do EU se totiž netýká jen právní a ekonomické oblasti, ale také běžných pracovních a spotřebních návyků...
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu bylo zhodnocení finanční dostupnosti nájemního i vlastnického bydlení v ČR v transformačním období; konfrontovány byly zejména objektivní analýzy založené na datech Českého statistického úřadu týkajících se spotřeby domácností (Statistika...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2003
Zadavatel:
GA AV ČR
Cílem projektu je studium individuálních či rodinných reemigrací zahraničních Čechů v 90. letech 20. století, zejména těch, kteří republiku opustili v období vlády komunistického režimu a odešli do vyspělých zemí . Studovány budou jednak důvody a...
Trvání projektu:
2002 - 2003
Zadavatel:
GA AV ČR
Projekt ESF Scientific Network byl koordinován Heinrichem Bestem (University of Jena) a Mauriziem Cottou (University of Siena).
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Cílem projektu bylo poznat a analyzovat charakteristiky, strukturu a fungování parlamentních a ostatních relevantních politických stran ve vazbě na jejich fungování v parlamentu, na nižších úrovních organizační výstavby a naopak ve vztahu k evropským...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
GA AV ČR
V roce 2002 a 2003 budou v rámci mezinárodního výzkumného programu ISSP, který probíhá ve 34 zemích světa, zkoumána Rodina a gender a Národní identita. Tato témata budou zkoumána v národní, mezinárodní a časové perspektivě. Jde o témata zajímavá jak z...
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Cílem tohoto projektu podpořeného v rámci "Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje" bylo soustředit a zpřístupnit zainteresované veřejnosti dostupné informační zdroje k tematice veřejného mínění v české společnosti. Jednotlivé výstupy projektu...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2005
Zadavatel:
GA ČR
Cílem výzkumu je zjistit, jaké jsou názory generace současných studentů posledních ročníků vysokých škol (tj. lidí na prahu profesní kariéry) a generace jejich rodičů na roli žen profesně angažované mimo domov, v čem se liší názory mužů a žen a jak se...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2001 - 2002
Zadavatel:
GA ČR
Projekt reaguje na pociťovanou potřebu shromažďovat, utřiďovat a efektivně a srozumitelně zveřejňovat informace o výzkumech veřejného mínění. Výsledky výzkumů veřejného mínění jsou pozorně sledovány a aktuálně uveřejňovány v médiích, často se již...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2001 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Mezinárodní komparativní výzkumný projekt, kterého se účastní v současné době vedle amerických badatelek také výzkumnice ze dvou k EU přidružených zemí - České republiky a Polska - je zaměřen na zkoumání procesu rozšiřování Evropské unie. Důraz je...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2001 - 2004
Zadavatel:
ostatní
Předmětem sociologicky orientovaného projektu je případová studie života podnikatelů a podnikatelek v současné české společnosti. Projekt je ucelenou analýzou sociálních a politických mechanismů, ovlivňujících profesní a soukromý život podnikatelů a...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2001 - 2003
Zadavatel:
GA ČR
Cílem je provést komplexní, odborně založenou analýzu dotazovacích šetření volebních preferencí do Parlamentu ČR. Projekt vytvoří přehled o výzkumech, shromáždí a systematicky zpracuje dostupné materiály, zpřístupní veřejně dostupné datové soubory pro...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2001 - 2003
Zadavatel:
GA ČR
Projekt se zabýval otázkami formování české ekonomiky a české společnosti v období po skončení prvotní fáze transformace. Analyzovány byly procesy a jevy na pomezí sociologie a ekonomiky, sociální antropologie, psychologie, právního vědomí. Projekt se...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2001 - 2004
Zadavatel:
GA AV ČR
SUREURO (Sustainable Refurbishment Europe) byl akronymem pro jeden z největších projektů 5. rámcového programu Evropské komise. Jeho hlavním cílem bylo vytvoření metodických i operativních nástrojů regenerace existujícího bytového fondu v souladu se...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2001 - 2003
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Podle poznatků z výzkumu probíhala genese nové elity během transformace, zejména v první polovině devadesátých letech, třemi způsoby: jednak jako reprodukce a víceméně plynulá adaptace starých státně socialistických elit na nové podmínky, jednak jako...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2001 - 2002
Zadavatel:
GA ČR

Stránky