Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 163 publikací (zobrazeny záznamy 61 - 80)
2010, Dlouhá, Marie
Téma:
historická sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2010, Leontiyeva, Yana

Článek pojednává o výsledcích celorepublikového šetření pracovních imigrantů. Hlavní důraz je kladen na vzdělanostně-kvalifikační předpoklady migrantů a jejích postavení na českém trhu práce.

Téma:
migrace a mobilita, práce, vzdělání
Typ publikace:
popularizační článek
2010, Leontiyeva Yana, Michaela Vojtková

Práce shrnuje projekty a výzkumné aktivity Sociologického ústavu AV ČR, v.v.vi v oblastí migrace a také pojednává o přínosu vědeckého výzkumu v této oblastí na tvorbu migračních politik.

Téma:
migrace a mobilita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2010, Vávra, Martin

Článek se zabývá vztahem religiozity a psycho-sociálních jevů jako je bezmocnost, "beznormnost", sociální izolace, sebe-odcizení a kulturní odcizení, které jsou inhibujícím faktorem ve vztahu ke kvalitě života jednotlivců. Teoreticky je tento článek ukotven (kromě obecné teorie subjektivní kvality života) v konceptu odcizení tak, jak byl uchopen Melvinem Semanem.

Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2010, Leontiyeva, Yana, Lukáš, Novotný

Kapitola ve stručnosti představuje základní pojmosloví, zejména termíny tolerance, národnostní menšina a cizinec a zaměřuje se na relevantní poznatky z výzkumů Sociologického ústavu AV ČR, v.v Kromě prezentace výsledků autoři sledují dlouhodobé trendy v postojích české společnosti vůči národnostním menšinám a cizincům a pokouší se o zodpovězení otázky zda je česká společnost tolerantní.

Téma:
migrace a mobilita, sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2010, Krejčí, Jindřich
Téma:
metodologie výzkumu
Typ publikace:
popularizační článek
2010, Krejčí, Jindřich

The article has two goals: (1) bring attention to the problem of inappropriate treatment of survey data quality issues in the social sciences, and (2) introduce the basic principles of contemporary approaches to survey quality. If quality evaluation focuses solely on sampling error, most aspects of data quality are ignored and surveys are assumed to have ‘ideal’ statistical characteristics that are rarely attainable in the pragmatic world of survey fieldwork.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
impaktovaný článek
2010, Krejčí, Jindřich

Příspěvěk podává stručný vhled do současných přístupů ke kvalitě výběrových šetření a ukazuje jejich dopady na řešení problematiky návratnosti šetření.

Téma:
metodologie výzkumu
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
2010, Krejčí, Jindřich, Vendula Pecková

Stručná informace o tzv. procesu ESFRI, který je zaměřen na vypracování a implementaci Cestovní mapy velkých evropských výzkumných infrastruktur (ESFRI Roadmap) a přehled sociálněvědních projektů v této Cestovní mapě.

Téma:
sociologická data
Typ publikace:
recenzovaný článek
2010, Krejčí, Jindřich

Kapitola poskytuje úvod do problematiky otázek spojených s realizací výzkumů veřejného mínění a s publikací jejich výsledků v médiích.

Téma:
metodologie výzkumu, veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2009, Leontiyeva, Yana

Článek se zabývá analýzou toho, jak jsou vnímaní negativní dopady a přínosy imigrace v České republice a v jiných evropských zemích.

Téma:
migrace a mobilita
Typ publikace:
popularizační článek
2009, Leontiyeva, Yana, Martin Vávra

Článek se zabývá postoji respondentů k multikulturnímu soužití s cizinci a kulturnímu přizpůsobení se cizinců. Text je primárně zaměřen na situaci v ČR, je v něm však obsaženo i srovnání se situací v dalších evropských zemích.
 

Téma:
migrace a mobilita
Typ publikace:
popularizační článek
2009, Leontiyeva, Yana

Ukrajinci v ČR jsou nejpočetnější skupinou nově příchozích pracovních migrantů, leč jsou zároveň uznávanou národnostní menšinou, jejíž kulturní a občanské aktivity na českém území byly v první polovině minulého století velice významné. Tento příspěvek je věnován zmapování stavu ukrajinské komunity v ČR a zhodnocení míry její organizovanosti a integračního potenciálu.

Téma:
migrace a mobilita, práce
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
2009, Vávra, Martin

Článek se soustřeďuje na obecnější témata spjatá s výzkumem religiozity, jako je mezinárodní validita výzkumných nástrojů nebo vztah teoretických konceptů a empirických indikátorů. Následující část je pak věnována měření návštěvnosti bohoslužeb v sociologických výzkumech. Použitá data pocházejí z výzkumných sérií ESS, EVS a ISSP.

Téma:
metodologie výzkumu, náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2009, Vávra, Martin
Téma:
metodologie výzkumu
Typ publikace:
popularizační článek
2009, Leontiyeva, Yana, Mirka, Nečasová

Kniha mapuje poznatky o procesu sociální integrace, zejména integrace na pracovním trhu. Čerpá ze souboru více než 250 kvalitativních rozhovorů s přistěhovalci žijícími dlouhodobě v ČR. Různé aspekty procesu integrace do života hostitelské společnosti jsou zpracovány formou dílčích případových studií, které jsou rozděleny do skupin podle zemí původu přistěhovalců.

Téma:
migrace a mobilita, práce
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2009, Vávra, Martin

Předkládaná studie zkoumá obsahy časopisů pro mladé, zejména z hlediska zprostředkování životního způsobu, reprodukce nerovností a nabízených hodnotových orientací. Zaměřuje se na analýzu dvou nejčtenějších titulů pro mládež – Bravo a ABC, přičemž těžiště zkoumání spočívá na sledování prvního z nich. Autoři používají tři analytické postupy: kvantitativní analýzu výskytu slov kombinovanou s kvalitativní interferenční analýzou, diskurzivní analýzu a etnografickou obsahovou analýzu.

Téma:
média, životní styl
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2009, Vávra, Martin

Kapitola se nejprve zaobírá metodami získávání a interpretace sociologických dat relevantních z hlediska měření postojů k cizincům. Za tímto účelem je podrobně rozebrán pojem postoj (jak jej definovat, jak jej měřit, jak výsledky měření interpretovat) a uvedeny jsou i pojmy předsudek, tolerance, rasismus a xenofobie. Na závěr kapitoly jsou popsány některé konkrétní výzkumné nástroje pro měření postojů.

Téma:
mezilidské vztahy, migrace a mobilita, sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2009, Čížek, Tomáš

Kapitola se zabývá postoji české veřejnosti k cizincům na pracovním trhu. Na základě proběhlých výzkumných šetření jsou postupně představovány názory veřejnosti na různé aspekty zaměstnávání cizinců v naší zemi. Jsou provedena i základní srovnání těchto postojů jejich vývoj, pokud to bylo z hlediska datových zdrojů možné.

Téma:
migrace a mobilita, práce
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2009, Vávra, Martin

Kapitola popisuje a interpretuje výsledky sociologických výzkumů provedených na území ČR po roce 1989 týkajících se postojů ke konkrétním národnostem a etnickým skupinám.

Téma:
mezilidské vztahy, migrace a mobilita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky