Konference

4. národní konference o genderu a vědě "Moje instituce, moje odpovědnost"

22. 6. 2016
od 9.00 do 15.00, hlavní sál Valdštejnského paláce a přilehlých prostorách, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1 (recepce „C2“)

Konference se zaměří na to, jak podpořit genderovou rovnost a profesní růst vědkyň konkrétními kroky na straně vysokých škol a výzkumných institucí. V roli hlavního řečníka vystoupí profesor Curt Rice, rektor Univerzity aplikovaných věd v Oslo a Akershus, předseda Norského výboru pro genderovou vyváženost a diverzitu a světově uznávaný propagátor genderové rovnosti ve vědě a výzkumu.

Proč kulturní a institucionální změna

V dalším panelu věnovanému kulturní a institucionální změně a tomu, jak ji realizovat, vystoupí klíčoví aktéři české vědy, výzkumu a inovací a politiky rovných příležitostí pro ženy a muže, včetně vedoucích představitelů předních institucí. Panelisté a panelistky se s námi podělí o své zkušenosti se zaváděním změn v institucích, a také se jich zeptáme, co pro ně bylo či je největší výzvou.

Proč  je nutné diskutovat

Zastoupení žen mezi výzkumníky je v ČR v současné době nejnižší od roku 2001, od kterého jsou data segregovaná dle pohlaví dostupná. Stabilní nárůst zastoupení žen mezi studujícími rozhodně nevede ke zvýšení podílu žen mezi výzkumníky. V evropském srovnání se ČR nachází pod průměrem. Zároveň se však objevují první instituce, které otázku postavení žen ve vědě začínají systematicky řešit prostřednictvím tzv. přístupu kulturní a institucionální změny. Tento přístup prosazuje Evropská komise i mnohé členské státy, včetně jejich parlamentů, vlád i výzkumných pracovišť. K podpoře diskuze na toto téma a přijímání (přijetí) opatření pro zlepšení postavení žen ve výzkumu vyzval v loňském roce jak Evropský parlament, tak Rada konkurenceschopnosti.

 

Program

09.15 – 10.00 hod.         Registrace

10.00 – 10.10 hod.         Zahájení a úvodní slovo (Eva Syková)

10.10 – 10.20 hod.         Vystoupení čestných hostů (Kateřina Valachová, Pavel Bělobrádek, Jiří Drahoš)

10.20 – 10.30 hod.         Rovnost jako institucionální odpovědnost (Marcela Linková)

10.30 – 11.30 hod.         Confessions of a Sexist Man (Curt Rice)

11.30 – 12.00 hod.         Diskuse

12.00 – 12.30 hod.         Přestávka

12.30 – 13.55 hod.         Panelová debata na téma Rovnost a česká věda: Jak na to? (Co víme: data a fakta, Co dál: výzvy a řešení, diskuse)

13.55 – 14.00 hod.          Závěrečné shrnutí (Eva Syková)

14.00 – 14.55 hod.          Síťování a oběd

 

Pozvání do diskuze přijali:

Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
Ing. Rut Bízková
Mgr. Kateřina Cidlinská
Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
prof. Curt Rice
Ing. Olga Rusňáková, Ph.D.
prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. FCMA
PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.


Témata konference:

excelence, hodnocení a genderové stereotypy
zastoupení žen na vedoucích pozicích
kombinace vědecké práce a rodiny
odchody z vědy


Průběh konference moderují:

Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.

 

Registrace je zdarma.

Upozorňujeme, že počet míst v sále je omezený. Registrace na místě bude probíhat od 9.15 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „C2“, vchod z Valdštejnského nám. přes 1. a 4. nádvoří. Vstup pouze pro registrované. Průkaz totožnosti nutný.

Pracovním jazykem konference je čeština a angličtina. Tlumočení bude zajištěno.

Účastníci konference souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR.