Konference

CALL FOR PAPERS - 2. KONFERENCE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH FEMINISTICKÝCH STUDIÍ: FEMINISTICKÁ STUDIA NA HRANICI

4. 4. 2011

CALL FOR PAPERS

...

CALL FOR PAPERS

Obor genderových studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Centrum rodových štúdií Filozofické fakulty Univerzity Komenského, oddělení Gender & sociologie a Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i. Vás zvou na 2. konferenci českých a slovenských feministických studií: Feministická studia na hranici. Ta navazuje na Konferenci českých a slovenských feministických studií, která proběhla na Fakultě humanitních studií v Praze v roce 2005.

Konference se uskuteční v Brně na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity 3. a 4. listopadu 2011.

Konferenci vnímáme jako platformu pro dialog mezi disciplinárně, konceptuálně i epistemologicky různě zakotvenými přístupy. Konference je příležitostí k prozkoumávání feministických témat napříč poli vědy, umění, vzdělávání, pracovního trhu, politiky nebo médií či na průsečíku genderu, třídy, sexuality a etnicity. Proto jsou tématem konference hranice, prostor za nimi i mimo ně.

Feministická studia na hranici

Vítáme příspěvky zkoumající:

 • hranice mezi disciplínami a obory a jejich překrývání
 • hranice a synergie metodologií a metod
 • hranice a průniky veřejného a soukromého
 • za hranice Východu a Západu
 • za hranice Severu a Jihu
 • hranice uvnitř společností a propojení mezi nimi
 • hranice a vzájemné ovlivnění aktérek a struktur
 • hranice v myslích, hranice v prostoru a jejich překračování
 • hranice reality a jejich kritické překračování
 • hranice a aliance mezi aktivismem a vědou
 • hranice a provázanost každodenního a expertního vědění
 • hranice normality a její posouvání
 • hranice užitečného a neužitečného vědění
 • hranice a spojitosti mezi objektivním a pozičním poznáním
 • hranice, jejich dozorování a boření

 

Abstrakty přijímáme od 15. 4. do 31. 5. 2011 (optimální rozsah do 1000 znaků) na adrese femkonf@fss.muni.cz. K abstraktu založenému na nosné otázce připojte tři klíčová slova, krátkou biografickou informaci a institucionální příslušnost (3-5 řádků), včetně kontaktu na Vás a preferované formy prezentace (přednesený příspěvek nebo poster). Informace o přijetí či nepřijetí abstraktů Vám budou zaslány do 30. 6. 2011.

Konferenční poplatek: 800 Kč (studující 400 Kč); na místě 1100 Kč (resp. 600 Kč).

Platbu, a tím i potvrzení Vaší registrace, proveďte prostřednictvím Obchodního centra MU (http://is.muni.cz/obchod/fakulta/fss/) nejpozději do 30. 8. 2011 (aplikace bude záhy spuštěna).

Bližší informace o konferenci brzy najdete na www.fem-konf2011.fss.muni.cz.

 

Organizační tým:

Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Kateřina Nedbálková a Iva Šmídová, Obor genderových studií FSS MU

Věra Sokolová, Katedra genderových studií FHS UK

Zuzana Kiczková, Centrum rodových štúdií FF UK

Marcela Linková, Národní kontaktní centrum – ženy a věda SOÚ AV ČR, v.v.i.

Hana Hašková, Gender & sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i.

Připojené odkazy