Semináře
15. 12. 2016
v 14:00 hodin zasedací místnost Ústavu dějin umění (1. patro) Husova 4, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

Motivace lidí k účasti na politickém životě je jedním z klíčových témat sociologie politiky, protože demokracie není možná bez participace občanů. Seminář se zaměří na otázku: Jak ovlivňuje primární politická socializace v rodině a sekundární socializace na školách politickou angažovanost univerzitních studentů, jejich ochotu vstupovat do politických organizací a účastnit se veřejného života? Seminář představí výsledky kvalitativní analýzy šedesáti rozhovorů s českými a německými vysokoškolskými studenty, kteří jsou aktivní v politických stranách a neziskovém sektoru, ale také těmi, kteří nejsou členy žádné organizace. Kvalitativní zjištění budou doplněna o reprezentativní data o občanském vzdělávání na českých školách z výzkumu ISSP 2016, modul: Role vlády.

Prozkoumáme rozdíly nejen na mezinárodní, ale i na vnitrostátní úrovni. Porovnáme specifika a odlišnosti mezi ČR a SRN a také mezi městy „starých“ a „nových“ německých spolkových zemí. Rovněž popíšeme rozdíly v procesu politické socializace mezi členy a nečleny organizací.

Zaměříme se mimo jiné na následující otázky:

  • Mají politicky (ne)aktivní studenti také politicky (ne)aktivní rodiče?
  • Jak často a jakým způsobem se v rodině a ve škole mluví o politice? Je v tomto ohledu komunistická či nacistická minulost tabuizované téma?
  • Jaká je role učitelů a vrstevníků v procesu sekundární pol. socializace?
  • Patří politika do škol? Co si myslí česká veřejnost o občanském vzdělávání na školách?

 

Daniela Prokschová je doktorandkou sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje v oddělení Sociologie politiky v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Zabývá se politickou participací mládeže, politickou kulturou a občanskou společností, a to především v česko-německém kontextu.  

Sdílejte tuto stránku