Semináře
23. 3. 2023
v 15:00 hodin, HYBRIDNÍ FORMA - zasedací místnost ÚDU, Husova 4, Praha 1 a ZOOM

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

V úvodu přednášky bude představený projekt VAX-TRUST: Adressing vaccine hesitancy in Europe, který prostřednictvím kombinace různých výzkumných technik zkoumá váhavost v otázkách očkování v sedmi evropských zemích. V rámci semináře bude nejprve diskutován samotný koncept „vaccine hesitancy“ a faktory, jež (ne)důvěru v očkování ovlivňují. Druhá část semináře pak představí dílčí závěry etnografické studie realizované v rámci projektu v České republice.

Česká republika představuje zemi s povinným systémem očkování dětí. Dítě mladší pěti let, které neabsolvovalo některé z povinného očkování, nemůže být přijato do předškolního zařízení. Příspěvek se zabývá dopadem tohoto opatření na rozhodovací procesy rodičů, interakce se zdravotníky a politiky organizací sdružujících rodiče kritické k očkování. Analýza vychází z 30 hloubkových rozhovorů s váhavými rodiči (všichni úmyslně odložili nebo odmítli alespoň jedno z povinných očkování), 19 hloubkových rozhovorů se zdravotníky a 60 hodin pozorování ve třech různých pediatrických ordinacích při konzultací ohledně očkování. Příspěvek poukazuje na zásadní dopad opatření týkajících se nepřijetí neočkovaných dětí do předškolních zařízení na 1) aktivity a diskurzivní strategie rodičovských organizací zaměřených na kritiku očkování, 2) rozhodovací procesy rodičů, 3) argumenty a interakce při konzultace se zdravotníky, 3) vytváření nových milníků v očkovacím kalendáři pro rodiče a pediatry a 4) přerámování debaty o očkování na úvahy týkající se otázek slaďování práce a péče. Příspěvek pojednává o dopadu opatření týkajících se povinného očkování v kontextu rodinné politiky v ČR (dostupnost předškolních zařízení, genderová dělba práce a společenská očekávání ohledně délky rodičovské dovolené).

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. působí na katedře sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ve své práci se prostřednictvím kvalitativních metod zaměřuje především na otázky stárnutí, tělesnosti a genderu. Dlouhodobě se věnuje rovněž tématům z oblasti sociologie medicíny. Její předchozí vědecké projekty se mimo jiné soustředily na analýzu politik aktivního stárnutí, zkušenost prarodičovství, partnerské vztahy v pozdějším věku či antivakcinační hnutí v ČR. V současné době pracuje na projektu  Společenské vnímání demence (GAČR 21-16738S), který se věnuje zobrazování a postojům k demenci a Alzheimerovi nemoci a je součástí mezinárodního projektu VAX-TRUST: Adressing vaccine hesitancy in Europe (Horizon 2020).  

Seminář je volně přístupný, pro zaslání odkazu na Zoom je nutná registrace ZDE.

Sdílejte tuto stránku