Semináře

Empirické ověření typologie pracovnic a pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) zabývajících se kolizním opatrovnictvím dětí v situaci rozvodu či rozchodu rodičů

19. 4. 2018
v 15:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Téma ochrany dětí v situaci rozvodu či rozchodu rodičů je živé a aktuální, a to nejen v kontextu vysoké rozvodovosti v České republice. Náš výzkum se zaměřil na aktéry kolizního opatrovnictví v situaci rozvodu či rozchodu rodičů, a to konkrétně na sociální pracovnice orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), jejichž rolí je provést rodinu k uspokojivému řešení opatrovnictví nad nezletilým dítětem. Teoreticky jsme vycházely z obecné typologie sociálních pracovnic a pracovníků, rozdělující pracovnice podle jejich hodnotového a etického uvažování o případech a jejich přístupu k pracovnímu kontextu. Na základě kvalitativního výzkumu, v jehož rámci jsme provedly 26 hloubkových rozhovorů s pracovnicemi OSPOD, jsme původní teoretickou typologii mírně upravily a kvantitativně ji testovaly. Naše závěry vycházejí z dat z výběrového šetření, které jsme realizovaly mezi sociálními pracovnicemi OSPOD v listopadu 2017.

Mgr. Johana Chylíková Ph.D. je postdoktorandka v Sociologickém ústavu AV ČR v oddělení ČSDA, kde se zabývá především metodologickým výzkumem. Dizertační práci na téma Analytické metody odhadu chyb měření v datech z výběrových šetření obhájila v roce 2017 na katedře sociologie FSV UK. Je autorkou designu prezentovaného kvantitativního výzkumu sociálních pracovnic OSPOD.

Mgr. Kateřina Hejnová je doktorandka a vyučující na Katedře sociální práce Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se zabývá tématem sociálně právní ochrany dětí a přístupu sociálních pracovníků k řešení situací ohroženého dítěte, zejména v kontextu rodičovských konfliktů.