Semináře
12. 5. 2022
v 16.00, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Nefarmakologické intervence jsou v současnosti spolu s farmakoterapií využívanými a účinnými prostředky léčby a zlepšování kvality života lidí s různými druhy demence. V roce 2021 jsme provedli kvantitativní výzkum, jehož cílem bylo zjistit aktuální povědomí pracovníků v oblasti dlouhodobé péče o nefarmakologických metodách, míru a četnost jejich využívání a důvody, které mu brání. Výzkumný soubor tvořilo 303 pracovníků ze zařízení dlouhodobé péče. Zkoumali jsme jednak deskriptivní výsledky, jednak jsme porovnávali rozdíly mezi skupinami pracovníků ze zařízení poskytujících pobytové a terénní služby, z menších a větších zařízení a také ze zařízení, jejichž klienty jsou výhradně lidé s demencí, oproti těm, která klienty s demencí nemají. Zjistili jsme, že více než 90 % respondentů zná tyto nefarmakologické metody: aromaterapii, ergoterapii, fyzické cvičení a pohybové aktivity, kognitivní trénink a rehabilitaci a muzikoterapii. Naopak, metody life review, maieutický přístup, péči Namasté, psychobiografický model péče, sebeudržovací terapii, terapii prostřednictvím simulované přítomnosti a vztahovou péči zná méně než třetina respondentů. Většina metod byla známější v pobytových zařízeních oproti terénním. Povědomí o nefarmakologických metodách bylo obecně vyšší ve větších zařízeních s více než 60 klienty. Využívání nefarmakologických metod je, jak jsme očekávali, nižší než jejich znalost. Mezi nejčastěji využívané metody patří fyzické cvičení a pohybové aktivity, kognitivní trénink a rehabilitace, muzikoterapie, ergoterapie, masáže a dotekové terapie a reminiscence. Podrobné výsledky výzkumu jsou uvedeny v publikaci Nefarmakologické cesty k lepšímu životu s demencí (Česká alzheimerovská společnost, 2022).

Blanka Jirkovská vystudovala sociologii na FF UK. V současnosti působí jako odborný asistent v Ústavu učitelství a humanitních věd VŠCHT v Praze. V rámci vědecko-výzkumné činnosti se věnuje tématům kvality života, motivace a pracovní spokojenosti zdravotníků a pracovníků v dlouhodobé péči, motivace studentů ke studiu vysoké školy, digitálním kompetencím učitelů, metodologii společenskovědních výzkumů. Jako členka Reminiscenčního centra, z.s., a certifikovaná lektorka techniky reminiscence se podílí na podpoře rodin pečujících o lidi s demencí a na výcviku reminiscenčních asistentů. Vzdělává se v psychoterapeutickém směru logoterapie a existenciální analýzy.

Seminář bude probíhat v češtině prezenčně v zasedací místnosti, není třeba se předem registrovat.

Sdílejte tuto stránku