Semináře

Geografia zdravia a chorôb - aktuálne metodologické prístupy a aplikácie

18. 2. 2016
14:00, AKC, Husova 4a, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

LADISLAV KÁŽMÉR ze Sociologického ústavu AV ČR

s přednáškou

Geografia zdravia a chorôb - aktuálne metodologické prístupy a aplikácie

Problematika populačného zdravia a jeho priestorových determinant sa teší dlhotrvajúcemu záujmu a predstavuje interdisciplinárny výskum nachádzajúci sa na pomedzí prírodných a spoločenských vied. Z historického pohľadu sa metodológia disciplíny rozvíjala v súvislosti s aktuálnymi potrebami vedeckej a spoločenskej praxe. Dynamický rozmach však zaznamenala hlavne v období po 2. svetovej vojne, a to v nadväznosti na pokroky v oblasti štatistického modelovania a nástup kvantitatívnej revolúcie; neskôr i s rozvojom informačno-komunikačných technológií a GIS. Odhliadnuc od postupov akcentovaných v rámci kvalitatívneho prístupu – ako reakcie na predošle zmienené postupy – metodológia spájajúca viacrozmerné štatistické modelovanie s priestorovou analýzou dát predstavuje jeden z hlavných smerov určujúcich súčasný rozvoj disciplíny. V príspevku sa preto zameriame na najfrekventovanejšie analytické postupy aplikované v rámci príslušnej kvantitatívnej metodológie, a to jak na ich konceptuálnu stránku, tak i konkrétne aplikácie v rámci prípadových štúdií publikovaných autorom.