Semináře

Modelování náboženské paměti

19. 5. 2016
14:00, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

FRANTIŠEK KALVAS z Katedry sociologie Západočeské univerzity

s přednáškou

Modelování náboženské paměti

Příspěvek porovnává dva multiagentní modely kolektivní náboženské paměti. První ji pojímá jako proces, kde dochází k (a) výběru historických událostí, které jsou interpretovány skrze (b) rámce (c) jedinci. Každý jedinec formuje ve své mysli co nejkonzistentnější síť interpretovaných historických událostí, v jejímž centru je jeho interpretovaná náboženská pozice. Když jedinec zakouší kognitivní disonanci vlivem nekonzistencí v této síti: (1) komunikuje o ní s blízkými jedinci, (2) zhušťuje vazby konzistentních elementů, (3) mění rámce nebo (4) rozpojuje nekonzistentní elementy.

Druhý model je založený na adaptovaném modelu difuze kultury: (a) pravděpodobnost, že dva jedinci budou komunikovat o historii, je přímo úměrná procentu událostí, které tito jedinci interpretují stejně, (b) pokud se v interpretaci nějaké události dva komunikující jedinci liší, převezme jeden interpretaci od druhého – pravděpodobnost převzetí ovlivňuje rozdíl prestiže jedinců a interpretace události v jejich nejbližším okolí, (c) jedinec události neznalý přebere automaticky její interpretaci, (d) od interpretace historie je odvislý náboženský postoj – jedinec zastává takový, který je konzistentní s dominantním interpretačním rámcem.

Autor představí principy obou modelů a výsledky z analýzy simulačních experimentů. Technické stránce bude věnována minimální pozornost – autor bytostně touží diskutovat s účastníky semináře, který z modelů považují za vhodnější pro sociologické studium náboženství.