Semináře

Počáteční gramotnost: měření jazykových a kognitivních dovedností dětí a jejich rodičů v panelové studii vývoje na prvním stupni ZŠ

31. 10. 2019
v 16:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Výsledky velkých mezinárodních srovnávacích výzkumů (PISA) ukazují na značnou socioekonomickou podmíněnost čtenářské gramotnosti u českých patnáctiletých žáků a studentů, málo pozornosti je ale věnováno procesu vzniku těchto rozdílů v nejmladším školním věku. Na semináři budou představeny výsledky longitudinální panelové studie žáků základních škol a jejich rodičů z Prahy a Středočeského kraje, která sleduje jejich jazykové a kognitivní dovednosti již od vstupu do školy až po přechod na druhý stupeň. Představeny budou použité nástroje měření pre-gramotnosti a kognice včetně krátkého testu měření kognice rodičů, dále pak nástroje měření kulturních zdrojů v rodině (pro-čtenářské klima rodiny) a kulturního kapitálu dítěte. Dále budou presentovány výsledky, jak ukazatele pre-gramotnosti spolu s indikátory sociokulturního zázemí rodiny predikují kulturní kapitál dítěte, jeho školní úspěšnost a vzdělanostní trajektorii.

 

Magdaléna Gorčíková se zabývá problematikou rozvoje kognitivních schopností v souvislosti s dětským čtenářstvím a jeho dopadem na životní úspěch, působí v Českém sociálněvědním datovém archivu Sociologického ústavu AV ČR a na katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Jiří Šafr je výzkumným pracovníkem v oddělení Lokální a regionální studia Sociologického ústavu AV ČR. Zabývá se výzkumem sociálních nerovností a stratifikace se zaměřením na problematiku sociální mobility a kulturní reprodukce, vzniku a účinků kulturního a sociálního kapitálu.

 

Výzkum byl podpořen projektem CSDA Research - Výzkumný program Českého sociálněvědního datového archivu: Česká republika v Mezinárodním programu sociálních šetření ISSP, výzkum kvality dat a zdrojů dat reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796, operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a presentace výsledků je součástí Strategie AV 21 – Formy a funkce komunikace.

Seminář bude probíhat v češtině a není třeba se předem registrovat.