Semináře

„Sexualita je důležitá po celý život, ale v tomto věku už na tom nezáleží” - čtvrtý věk a (re)konstrukce významu intimity a sexuality”

11. 10. 2018
v 16:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Příspěvek v úvodu diskutuje význam sexuality a intimity v současných reprezentacích stárnutí. Zaměřuje se přitom na vzájemný vztah mezi obrazy aktivního stárnutí a obdobím tzv. čtvrtého věku charakterizovaného ztrátou soběstačnosti a závislostí na péči druhých. Představuje čtvrtý věk nejen jako označení individuální zkušenosti, ale rovněž jako formu sociální představivosti (Higgs, Gilleard) vymezující horizont lidské biografie, kde se aktérství i možnost budovat intimní vztahy s ostatními stávají méně myslitelné. Příspěvek vychází z kvalitativního výzkumu se zaměstnanci/kyněmi zařízení rezidenční péče o seniory/ky. Ukazuje, jakým způsobem je v těchto institucích ustavována představa (ne)možnosti intimity v pozdním stáří. Projevy intimity a sexuálního vyjádření získávají v těchto institucích nový význam skrze sociální imaginaci čtvrtého věku, která představu sexuality v pozdním věku problematizuje i tváří v tvář konkrétním projevům sexuálních potřeb klientů/tek. 

 

Seminář bude probíhat v češtině a není třeba se předem registrovat.

 

Jaroslava Hasmanová Marhánková působí jako odborná asistentka na Katedře genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a jako výzkumná pracovnice Katedry sociologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kde aktuálně vede projekt „Partnerské vztahy v pozdějším věku“. Ve své práci se prostřednictvím kvalitativních metod věnuje především otázkám stárnutí, genderu a tělesnosti.