Týdny vědy a techniky
1. - 5. 11. 2021
Jilská 1, 110 00 Praha 1

Sociologický ústav AV ČR se i v tomto roce zapojí do tradičního podzimního vědeckého festivalu Týdne Akademie věd ČR. Jako obvykle formou přednášek a seminářů pro studenty a studentky, ale také zájemkyně a zájemce z řad široké veřejnosti.

Týden Akademie věd ČR 2021

Týden Akademie věd ČR (www.tydenvedy.cz) je největší vědecký festival v Česku, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.

V nabídce Sociologického ústavu AV ČR jsou následující přednášky, které jsou určené zejména studentům a studentkám středních škol, registrovat se však mohou také jednotlivci z řad veřejnosti, které zajímá, jaká je naše společnost, jaké si můžeme klást otázky a jaké na ně můžeme nalézat odpovědi.

Ve čtvrtek 4. 11. od 16:00 potom proběhne online přednáška Dany Hamplové Kdo jsme a jak žijeme a od 17:30 online přednáška Marcely Linkové o technologiích: Jedna velikost nesedí všem (aneb Proč potřebujeme genderové hledisko ve výzkumu a technologiích).

Máte-li zájem se účastnit některé z následujících přednášek, které jsou náže vypsány v online formě, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu na adrese Tiskového a edičního oddělení tiskove@soc.cas.cz.

--

Michaela Kudrnáčová: Skřivan, nebo sova? Role spánku v našem sociálním životě
ONLINE ve čtvrtek 4.11., 13:30

Odkaz pro vstup do online místnosti: https://cesnet.zoom.us/j/99911690988?pwd=K1hLZWZhQ0JrYjdZcTM3TDBkZTVwdz09
Spánkem strávíme zhruba dvě třetiny našeho života. Délka stejně tak jako kvalita spánku ovlivňují, jak se cítíme psychicky, ale i fyzicky. Možná trochu překvapivě však spánek souvisí také s různými sociálními aspekty života. Jsou skřivani a sovy mýtus? Co je to sociální jetlag? Jak jednotlivé aspekty spánku souvisí s kvalitou našeho života? Těmto a mnohým dalším otázkám se v rámci přednášky budeme věnovat.

Andrea Beláňová: „Sekty“ v Česku
ONLINE v pátek 5.11., 8:40

Ačkoliv je Česká republika považovaná za jednu z nejateističtějších zemí na světě, působí v ní množství malých náboženských uskupení. Tyto skupiny jsou často označovány jako tzv. sekty či kulty a jejich legitimita bývá zpochybňována v médiích i v akademických kruzích. Přednáška se zaměřuje na přehled nejvýznamnějších nových náboženských hnutí v Česku a jejich přítomnost ve veřejném prostoru. Věnuje se také otázce jejich případné společenské nebezpečnosti.

Kamila Fialová: Jak se daří lidem v Česku v životě a zaměstnání? Možnosti měření a hodnocení lidského blahobytu
ONLINE v pátek 5.11., 10:40
Odkaz na online přednášku: https://cesnet.zoom.us/j/92053554661?pwd=WnBvcXA4VVgvWDFwRldWaDlkTWNzZz09
Často se hovoří o tom, že se ekonomické přibližování Česka západní Evropě zpomalilo a že ekonomická úroveň, včetně mzdové hladiny, u nás stále zdaleka nedosahuje úrovně vyspělých zemí. Blahobyt lidí však není dán pouze stavem hospodářství či dynamikou ekonomického růstu, nýbrž pokrývá mnoho oblastí. Ekonomická stránka není pro hodnocení lidí zdaleka nejdůležitější, neméně důležitými oblastmi jsou zdraví, vzdělání či životní spokojenost. Přednáška má za cíl nahlédnout možné způsoby měření lidského blahobytu, a to od čistě ekonomických přístupů přes složitější ukazatele zohledňující další sociálně-environmentální aspekty současného života lidí až po pojetí zohledňující udržitelnost kvality života do budoucnosti. Zvláštní pozornost bude věnována subjektivnímu vnímání blahobytu. Zároveň se pokusíme zhodnotit, jak si Česká republika stojí v mezinárodním srovnání podle jednotlivých ukazatelů.

Andrea Beláňová: Náboženství v Česku
Přednáška se interaktivní formou věnuje situaci církví a náboženských uskupení na českém území, ale dotýká se také témat alternativní a osobní religiozity. Otevírá ale i kontroverznější témata tzv. sek" (např. Svědci Jehovovi) či islámu. Různými způsoby tak nahlíží i otázkou samotné definice náboženství a problematiku náboženskosti v českém veřejném prostoru.

Kamila Fialová: Mzdy. Kolik vydělávají lidé v Česku a jaké faktory mají vliv?
Říká se, že mzdy v České republice stále výrazně zaostávají za úrovní v západoevropských zemích, přestože naše ekonomická úroveň se těmto zemím již dosti přiblížila. Jak na tom české mzdy jsou v mezinárodním srovnání, jak se vyvíjely a jaké jsou rozdíly ve mzdách různých skupin obyvatel? Čím jsou určeny mzdy v ekonomice na obecné úrovni  a jaký vliv na výši mzdy mají individuální charakteristiky zaměstnanců? Jaký efekt má minimální mzda? Přednáška se věnuje problematice mezd v České republice jak v empirické, tak v teoretické rovině. 

Markéta Švarcová: Ženy a podnikání
Prezentace je zaměřena na ženy podnikatelky a jejich postavení na trhu práce. Upozorňuje na rozdíly mezi muži a ženami v oblasti podnikání, a to z hlediska jeho právního a legislativního ukotvení či z perspektivy daňového zatížení. Prezentace představuje aktuální situaci podnikatelek především v kontextu jejich narůstajícího počtu a možných nevýhod spojených s podnikáním. Zmiňuje oblasti trhu práce, ve kterých ženy podnikají nejčastěji a zaměřuje se na důvody a motivace žen pro vstup do podnikání. Upozorňuje na skutečnost, že podnikání nemusí být dobrovolnou volbou, ale spíše důsledkem nedostatečné flexibility pracovního trhu v Česku. Příspěvek je rovněž věnován historickým kořenům podnikání na pozadí vývoje uspořádání genderových rolí a postavení žen na trhu práce ve 20. století včetně uvedení konkrétních příkladů významných podnikatelek této doby. Prezentace pracuje s modely, na kterých budou studentům a studentkám představeny kategorie žen podnikatelek, které jsou nejvíce ohroženy riziky podnikaní. Jedná se o interaktivní formu kooperace v jejímž rámci bude se studenty a studentkami diskutováno, co může být ohrožujícími faktory například pro ženy, která začaly podnikat těsně po ukončení studia nebo naopak v předdůchodovém věku. Řeč bude rovněž o podnikání matek s malými dětmi a v neposlední řadě bude zmíněna i situace migrantek, které podnikají na území České republiky. Závěr prezentace bude věnován diskuzi na téma, co by mohlo ženám v rámci jejich podnikání pomoci. 

Romana Marková Volejníčková, Kristýna Pospíšilová: Nerovné odměňování žen a mužů – v grafech a číslech
Přednáška seznámí posluchače a posluchačky s aktuálním tématem nerovného odměňování mužů a žen v Česku. Podíváme se jak na příčiny které vedou k tomu, že ženy jsou v Česku stále hůře ohodnoceny nežli muži, ale také na důsledky, které s sebou nerovné odměňování nese. Velká část přednášky bude věnována statistice a datům na kterých si ukážeme, v jakých oborech jsou rozdíly ve mzdách mužů a žen nejvyšší/nejnižší, ale podíváme se také na to, jak nerovné rozdíly rostou v průběhu naší životní dráhy. Na závěr představíme aktivity, které již byly nebo jsou stále realizovány a jejichž cílem je snížit nerovnosti v odměňování.

Martin Vávra: Počátky výzkumu české společnosti mezi vědou, politikou a sociálním reformismem

Na počátku systematického zkoumání české společnosti nestojí ani tak sociologie, která byla minimálně do třicátých let minulého století především vědou „filozofujících gentlemanů“, jako spíše sféra sociální politiky a sociálního reformismu, který sháněl data podporující úsilí o zlepšení situace lidí, žijících v chudobě. V přednášce představujeme vybrané zajímavé výzkumy ze zakladatelského období výzkumu na přelomu 19. a 20. století i jejich autory.

Sdílejte tuto stránku