Konference
16. 10. 2007

Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i., pořádalo konfereci dne 16. 10. 2007 v sídle Akademie věd, která proběhla pod záštitou Vladimíra Špidly, eurokomisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.

Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená?

Zajištění kombinace pracovního a rodinného života je rozhodující pro životní spokojenost českých rodin. Slaďování práce a rodiny by se mělo stát důležitým politickým tématem v kontextu současných demografických změn a požadavků na dosahování rovnoprávného společenského postavení mužů a žen.

 

Konference Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená? se zaměřila na téma rodičovství v rané fázi života dítěte a na jeho genderované zarámování sociální a rodinnou politikou, podmínkami trhu práce, politikou zaměstnanosti, (ne)dostupností institucionální péče o děti a rozdělením práce v rodinách. Cílem konference bylo otevřít odbornou a veřejnou diskusi nad plánovanými změnami v české rodinné politice, které jsou obsaženy v návrhu reformy veřejných financí.

 

Na příkladu pojmu „rodičovská/mateřská dovolená“ se během konference upozornilo na přetrvávající problémy s přístupem české politiky k rodičovství. Jakkoli ustavené užívání pojmu „dovolená“, který má v českém jazyce zcela jednoznačný význam - užívání si volna od práce, nicnedělání, odpočinek apod. - devalvuje a zcela opomíjí pečovatelskou práci, kterou toto období (stále ještě zejména pro ženy) představuje. Užívání pojmu „dovolená“ vyjadřuje lhostejný až opovržlivý přístup společnosti, protože jde o oficiální uzákoněné označení, k úkolu výchovy a péče o děti. Souvisí to s jednoznačně vyšší hodnotou, kterou naše společnost přikládá placené práci a placenému pracovnímu výkonu, a s podceněním převážně ženské (neplacené) práce v rodinách.

 

Cílem konference bylo ukázat, že rodičovství a péče o děti by měly být jednou z hlavních společenských hodnot. Zajištění podmínek k výkonu mateřské a otcovské péče by se mělo stát jedním ze sociálních práv tak, jak tomu je v mnoha evropských zemích. Otcové by měli mít v českých rodinách stejná práva i podmínky k výkonu rodičovské práce. Rodičovství by nemělo být handicapem při výkonu placeného zaměstnání a placené zaměstnání by nemělo být překážkou rodičovství. Zajištění péče o předškolní děti by se mělo stát právem pracujících rodičů. Každý rodič (matka i otec) i rodina by měli mít možnost uskutečnit zvolenou strategii rodičovství.

 

Program

9:00 – 9:45 Tisková konference

10:00 Zahájení konference

10:15 Vladimír Špidla
Zkušenost EU: rovnost začíná v rodině.

Vladimír Špidla ve svém příspěvku zasadil úvahy o koncepci institucionální podpory rodičovské péče o děti do kontextu vytvářející se evropské rodinné politiky a poukázal na problematický demografický vývoj, a to jak na evropské, tak globální rovině. Hned v úvodu pregnantně podotkl, že o celkovém postavení žen ve společnosti zásadním způsobem rozhoduje zejména péče a rodičovství a vzorce ocenění těchto hodnot ve společnosti. Principem, který by měl stát v pozadí úspěšné rodinné politiky, by mělo být především úsilí o odstranění omezení individuální volby tím, že nastavení trhu práce a společenského ocenění de facto rodiče nutí volit buď práci, anebo péči. Takové vyhrocení ovšem nevede ani k demokratičtější společnosti, ani k genderové rovnosti.

 

11:00 Hana Hašková (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Kde ty jesle, školky jsou?
V příspěvku je poukázáno na pokles v počtu míst v zařízeních denní péče o předškolní děti v ČR po roce 1989. Tento pokles je analyzován jednak v souvislosti se změnami plodnosti a s tím souvisejícími změnami v počtu dětí předškolního věku, a jednak v souvislosti se změnami legislativy, která upravuje čerpání rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku. Pozornost je upřena na otázky, zda-li jsou existující zařízení denní péče o předškolní děti v ČR pro rodiny fyzicky a finančně dostupná, zda-li jsou rodiči chápána jako pro děti vhodná, a zejména, co naznačuje dosavadní vývoj pro blízkou budoucnost z hlediska dostupnosti zařízení denní péče o předškolní děti a z hlediska nutnosti formulace nových politických cílů a opatření.

11:20 Hana Maříková (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Rodičovská (je) pro oba rodiče.
V příspěvku se nejprve budu zabývat významem obou pojmů v termínu „rodičovská dovolená“, abych zpochybnila použití pojmu dovolená a položila důraz na výraz rodičovská v daném sousloví. Tím se otevírá problematika „péče a pečovatelství“ jako ne ryze „ženské“ schopnosti, práva a povinnosti, jako ne ryze „ženského“ tématu a jako tématu hodného diskuse. V ní právo a povinnost pečovat o dítě může být nahlíženo jako společné téma – rodičů, jednotlivých rodin, zaměstnavatelské sféry, municipality i státu jako garanta nutných legislativních opatření jak pro realizování rodičovství, tak pro možné kloubení sféry práce se sférou soukromí a naopak.

11:40 Přestávka – občerstvení

12:00 Alena Křížková / Marta Vohlídalová (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Kdo se bojí zaměstnané matky?
Rodičovství představuje v naší společnosti výrazný handicap komplikující zvláště pak ženám-matkám uplatnění na trhu práce. Většina českých rodin je v současnosti závislá na dvou příjmech a výzkumy potvrzují, že placené zaměstnání představuje pro ženy stejně důležitou životní hodnotu jako pro muže. Ženy jsou na trhu práce znevýhodněny především s odkazem na své mateřství (ať již současné, minulé či potenciální), otcovství však naopak upevňuje postavení mužů v placeném zaměstnání. Právě diskriminace žen-matek na trhu práce je přitom jednou z důležitých příčin nízké porodnosti. Vyspělé evropské země si již dávno uvědomily, že pokud chtějí pozitivním způsobem ovlivňovat růst porodnosti a udržet vysokou míru zaměstnanosti, je třeba podporovat právě zaměstnanost žen a žen-matek a odstraňovat diskriminační mechanismy na trhu práce. K tomu v Čechách zatím nedošlo a my se v příspěvku ptáme: Kdo se v Čechách bojí zaměstnané matky? A nabízíme odpovědi a důvody.

12:20 Sylva Ettlerová (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí)
Raná fáze rodičovství - péče o děti ve vybraných evropských zemích.
V současnosti velmi diskutovaná otázka skloubení pracovního a rodinného života nabývá na významu především v období raného rodičovství. K podpůrným nástrojům, které mají slaďování těchto dvou sfér umožňovat, se kromě institutu mateřské, příp. otcovské, a rodičovské dovolené řadí institucionální služby zajišťující péči o malé děti. Nastavení těchto nástrojů a jejich systémové začlenění se liší v jednotlivých evropských zemích. Cílem příspěvku bude přehledná prezentace podmínek, za kterých rodiče pečují o své malé děti formou mateřské, otcovské či rodičovské dovolené, a využívání institucionálních služeb péče o děti předškolního věku. Situace v České republice bude přitom porovnávána s okolnostmi, které se dotýkají raného rodičovství v pěti vybraných evropských státech.

12:45 Přestávka – oběd

13:45 Steven Saxonberg (Uppsala University, Sweden a Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)
What the Czech Republic can learn from the Swedish experience.
(příspěvek simultánně tlumočen do češtiny)
Švédsko v porovnáním s ostatními státy nejvíce využívá svou rodinnou politiku v prosazování genderové rovnosti. Kromě poskytování přístupu ke kvalitní péči o děti vláda také aktivně podporuje otce v podílení se na rodičovské dovolené. Rodičovská dovolená je zajištěna tak, že pokud otcové zůstávají doma, nepropadá se příjem rodiny výrazně z jeho původní úrovně. Zároveň také platí, že dva měsíce z rodičovské dovolené jsou vyhrazeny pro otce a nemohou být převedeny na matku. Tento příspěvek analyzuje výsledky této rodinné politiky a diskutuje, čemu by se Česká republika mohla z této švédské zkušenosti přiučit.

14:15 Kateřina Příhodová (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Vládní strategie v oblasti podpory rodin s dětmi (aktuální záměry a opatření).
Současná vláda deklaruje podporu rodiny jako jednu ze svých priorit. Jejím cílem je přitom rozvinout systém provázané moderní rodinné politiky. Ve svém programovém prohlášení se vláda zavázala k podpoře rodiny zejména v následujících oblastech: služby pro rodiny, včetně péče o děti, rodičovská dovolená, role otce při péči o děti, flexibilní pracovní úvazky a motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání rodičů vychovávajících děti.
Hlavními principy navrhovaných opatření bude přitom vždy flexibilita, realizace možnosti volby, tj. respekt k různým strategiím uspořádání rodinného života, respekt k autonomii rodin a posilování zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.
Některé návrhy opatření jsou již dokončeny a budou realizovány k 1. lednu 2008, další se nyní v rámci resortu MPSV připravují. Cílem příspěvku je seznámit účastníky konference s konkrétními záměry a návrhy opatření MPSV v oblasti podpory rodiny.

14:40 Přestávka – občerstvení

15:00 Panelová diskuse k návrhu reformy
Moderovala Radka Dudová (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Panelové diskuse se zúčastnili zástupci a zástupkyně neziskových organizací, podniků a výzkumných institucí (PhDr. Ilona Špaňhelová, psycholožka, privátní psychologická praxe; PhDr. Zdeňka Hajná, CSc, Český svaz žen; Mgr. Michaela Marksová-Tominová, Asociace pro rovné příležitosti; Mgr. Linda Sokačová, Gender Studies, o.p.s.; RNDr. Jiřina Kocourková, Přírodovědecká fakulta UK; Jitka Schmiedová, Česká spořitelna, a.s.; Ing. Anne-Marie Nedoma, Nestlé Česko, s.r.o.; Ing. Milan Šmíd, Danone, a.s., Radek Špicar, M. Phil, Škoda Auto, a.s.)

17:00 Závěr

 

 

Tiskové zprávy:

ČTK - Socioložky: Vícerychlostní rodičovská dovolená nebude flexibilní

Dobré ráno s Českou televizí - Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená

Lidové noviny - Alternativní mateřská: 18 měsíců

Tisková zpráva SOÚ AV ČR, v.v.i.

Sdílejte tuto stránku