Semináře

Vzestup „precizní medicíny“ – vyvrcholení modernity, nebo její konec v lékařské péči?

14. 3. 2019
ve 14:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

“[T]he future of medicine might best be considered as predictive, preventive, personalised and participatory, a view now known as proactive P4 medicine” píše se ve zprávě European Science Foundation nazvané Personalized Medicine for the European Citizen z roku 2012. Tato zpráva diskutuje nové trendy v biomedicínském výzkumu, které se dnes často shrnují pod pojmem “precizní medicína”, a vymezuje agendu pro překlad výsledků takového výzkumu do klinické praxe (např. novou klasifikaci onemocnění nebo přepracované modely testování účinnosti léčby). Jakkoli platí, že mnoho snah rozvíjených v precizní medicíně je zcela novátorských a umožněných teprve recentním technologickým vývojem, je důležité si všímat toho, že její cíle a strategie – tj. být “prediktivní, preventivní, personalizovanou a participativní” – byly součástí medicínských praktik již daleko dříve. Prevence, predikce, personalizace a participace byly a jsou klíčovými vektory mnoha alternativních, tradičních a komplementárních léčebných přístupů, včetně čínské medicíny, lázeňské péče nebo homeopatie. Konvenční, „na důkazech založená“ západní medicína pracující s představou univerzálního těla a redukcionistickým pojetím zdraví a nemoci se z tohoto pohledu jeví jako relativně krátká a specifická kapitola v medicínské historii. Seminář nabídne podrobnější konceptuální diskuzi a empirický vzhled do principů prevence, predikce, personalizace a participace.

 

Tereza Stöckelová se věnuje sociologii vědy, technologií a medicíny. Tematicky se zaměřuje na soudobé proměny v praxi výzkumu a vzdělávání, pohyb znalostí mezi vědou a společností, alternativní medicíny a jejich vztah ke konvenční západní medicíně a otázky politické ekologie. Ve svém výzkumu vychází z teorie sítí-aktérů a navazujících materiálně-sémiotických přístupů a využívá kvalitativní, etnografické metody.

V roce 2018 byla práce Terezy Stöckelové na tématu rozvíjena během pobytu na Copenhagen Business School, který byl podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008471).

Seminář bude probíhat v češtině a není třeba se předem registrovat.