Výběrová řízení
Vydáno: 23. 8. 2018

Výběrové řízení o podporu z Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR

Cílem programu je zajistit přiměřené mzdové zabezpečení vybraných kvalitních a perspektivních postdoktorandů a postdoktorandek na pracovištích AV ČR. Podpora je určena mladým vědeckým pracovníkům a pracovnicím do 2 let po získání titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu (do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené).

Ředitel Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vyhlašuje tímto výběrové řízení pro zájemce o získání této podpory. Lhůta po projevení zájmu o účast ve výběrovém řízení končí v pondělí 10. 9. 2018 v 16 hodin. Zájem musí být vyjádřen emailem zaslaným na adresu socmail@soc.cas.cz, případně předán v písemné podobě na sekretariát ústavu.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

  • název a rámcový pracovní program/abstrakt projektu, na kterém chce kandidát pracovat (v rozsahu max. 1 normostrany)
  • u externích přihlášených též název útvaru pracoviště, do kterého má být navrhovaný kandidát zařazen,
  • strukturovaný životopis kandidáta a doložení jeho vědeckých a případně organizačních a pedagogických schopností včetně perspektivy jeho profesního uplatnění na pracovišti
  • prohlášení kandidáta, že souhlasí s navrženými pracovními podmínkami a pracovním programem
  • projekt může být rozvržen do jednoho či dvou let

Přihlášky budou posouzeny ředitelem jmenovanou výběrovou komisí. Vybraní zájemci o získání podpory budou poté osloveni s žádostí o dodání kompletních podkladů pro výběrové řízení. Výběrová komise následně ve druhém kole výběrového řízení rozhodne o tom, jaké kandidáty či kandidátky doporučí řediteli k postoupení žádosti na Akademii věd. Úspěšní kandidáti doporučení výběrovou komisí následně připraví ve spolupráci s vedením Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., oficiální žádost o podporu prostřednictvím on-line aplikace KIS. Konečné rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí podpory učiní Akademie věd.

Další podrobnosti o podmínkách a termínech pro podání žádosti jsou v příloze a pro pracovníky ústavů AV ČR také zde: http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/mzdova-podpora-postdokto...

Připojené soubory