Nové publikace
Vydáno: 1. 12. 2011

Vyšlo nové číslo Sociowebu 12/2011

Prosincové číslo Sociowebu se věnuje tématu zdrojů a managementu sociálněvědních dat

První článek od Jindřicha Krejčího uvádí čtenáře do problematiky managementu dat v sociálněvědním výzkumu. Autor v něm pojednává o tom, jaký význam má spravování datových souborů a proč je vůbec potřeba se věnovat managementu dat systematicky v průběhu celého výzkumného projektu.

Druhý článek od Martina Vávry se věnuje problematice srovnatelností výzkumných dat a zejména tzv. principu ekvivalence, který předpokládá, že všem respondentům ve výzkumu se dostává stejného podnětu. Článek se zabývá především komparací dat v mezinárodních šetřeních a problémy spojenými s tím, že stejné znění otázky může být respondenty z různých kultur chápáno odlišně.

Ve třetím článku se Tomáš Čížek věnuje ochraně osobních údajů v sociálněvědním výzkumu. Autor se v příspěvku zabývá problémy možného zneužití údajů o respondentech, etickými kodexy jednotlivých národních a mezinárodních organizací sdružujících výzkumníky v sociálních vědách, a také standardy pro nakládání s osobními údaji.
Další dva články jsou zaměřené na popis konkrétních příkladů zdrojů dat pro sociálněvědní výzkum. Článek Pata Lyonse a Johany Chytilové se věnuje zdrojům dat v oblasti sociologie politiky. Tento stručný příspěvek poskytuje přehled o panelových šetřeních politických témat v ČR.

Poslední článek od editorky tohoto čísla Yany Leontiyevy je věnován zdrojům dat o imigrantech. Zde je rozebírán přiklad dvou velkých českých národních šetření realizovaných v rámci mezinárodních srovnávacích projektů Labour Force Survey (LFS) a European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Zmíněná rozsáhlá kontinuální šetření zahrnující desítky tisíc respondentů jsou analyzována z hlediska toho, jak dobře pokrývají populaci imigrantů v ČR.

Toto číslo Sociowebu vzniklo v rámci grantového projektu COMPDAT – Zdroje dat, výzkum standardů, kvality dat a metody harmonizace dat pro mezinárodní sociální komparativní výzkum a integraci do sítě CESSDA sponzorovaného MŠMT v programu INGO pod reg. č. LA09010.

Seznam článků tohoto čísla:

Management sociálněvědních dat a cyklus života dat (Jindřich Krejčí)
Princip ekvivalence v mezinárodních sociologických výzkumech (Martin Vávra)
Ochrana osobních údajů respondentů v sociálně-vědním výzkumu (Tomáš Čížek)
Přehled panelových šetření politických (Pat Lyons, Johana Chylíková)
Údaje o imigrantech ve výzkumech LFS a EU-SILC (Yana Leontiyeva)

Připojené odkazy