The Institute Board of IS AS CR

Institute Board Members - Internal

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. - Chairman
 
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. - Deputy Chairman
 
Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Mgr. Marcela Linková
Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.

Institute Board Members - External

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc.
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.
Doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

15. 1. 2012 - 14. 1. 2017

Secretary of Institute Board

RNDr. Darina Vystrčilová