The Institute Board of IS AS CR

Institute Board Members - Internal

 • Mgr. Marcela Linková, Ph.D. - Chairman 
 • prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. - Deputy Chairman 
 • Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
 • doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
 • RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
 • Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
 • doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.
 • Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
 • PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
 • prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.

Institute Board Members - External

 • doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
 • prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.
 • doc. PhDr. Marek Skovajsa, M. A., Ph.D.
 • doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

15. 1. 2017 - 14. 1. 2022

Secretary of Institute Board

 • RNDr. Darina Vystrčilová