Conferences

CALL FOR PAPER NA KONFERENCI: Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy

22. 3. 2011

20. - 21. 10. 2011 v Akademickém konferenčním centru v Praze

Téma konference

Česká společnost se stala v průběhu posledních dvaceti let dějištěm politických, ekonomických, sociálních a kulturních proměn, které se významně odrazily na trhu práce, v uspořádání partnerských, rodinných a genderových vztahů, v organizaci práce a péče, a prolínání i významu přikládanému soukromému a pracovnímu životu.

 

Na úrovni chování jednotlivců dochází ke změnám v časování, realizaci i významech klíčových životních událostí a přechodů, které tvoří základ individuálních životních drah a podílejí se na konstrukci osobních identit. Na úrovni sociodemografických ukazatelů došlo k významnému poklesu plodnosti a sňatečnosti, zvyšování věku prvorodiček, růstu podílu bezdětných v populaci a stárnutí populace, dále ke zvýšení podílu lidí žijících v individualizovaných formách soužití a k růstu podílu dětí žijících s jedním rodičem. Vedle proměn partnerských a rodinných forem došlo také k zásadním změnám na trhu práce. Spolu s oslabením modelu celoživotního zaměstnání na smlouvu na dobu neurčitou se jako odpověď na rostoucí tlak na konkurenceschopnost a hrozby globalizace objevil důraz na flexibilizaci a produktivitu pracovní síly. Tento trend směřuje k růstu nejistot a nerovností na trhu práce, které se odrážejí v procesech segmentace pracovního trhu, genderové segregace a marginalizace některých skupin na trhu práce (např. matek, migrantů/migrantek a členů/členek etnických minorit).

 

Uspořádání soukromých (partnerských a rodinných) vztahů na straně jedné a pracovní pozice na straně druhé jsou úzce provázány. Rodinná situace má vliv na to, jaké postavení člověk na pracovním trhu zaujme v různých fázích životního cyklu. To platí zejména pro ženy, u nichž má uspořádání partnerských a rodinných vztahů větší dopad na jejich pozici na pracovním trhu než u mužů. Typ práce a pozice člověka na trhu práce má zároveň vliv na uspořádání jeho soukromého života a časování důležitých životních přechodů, jako je založení vlastní domácnosti nebo zahájení rodičovství. Míra nejistoty na trhu práce v závislosti na strukturálních a kulturně institucionálních faktorech, působí na uspořádání soukromých životů a přehodnocování strategií adaptace na vzniklou situaci.

 

Konference se zaměřuje na vysvětlení proměn pracovních, partnerských a rodinných drah v České republice a v dalších státech střední a východní Evropy. Koncept životních drah umožňuje zkoumání soukromého a pracovního života z hlediska časování a významů životních událostí v biografickém, sociálním a historickém čase. Cílem konference je přispět k vysvětlení strukturálně a institucionálně zakotvené diverzifikace a vytváření nových (norem) partnerských a rodinných uspořádání, kombinování práce a péče, a z nich vyplývajících potřeb a rizik.

 

Příspěvky na konferenci - CALL FOR PAPER

Vítáme odborné příspěvky, které zkoumají životní dráhy či přechodové události a jejich proměny z hlediska historického a biografického času, generačního pohledu, nebo z nich vyplývající rizika. Odborné prezentace mohou mít podobu teoretického nebo metodologického uchopení problematiky životních drah, ale vítáme rovněž ty, které vycházejí z empirického výzkumu. Životní dráhy a přechodové události mohou být zkoumány kvantitativně i kvalitativně, z hlediska posloupnosti a časování i z hlediska významů důležitých životních přechodů. Odborné příspěvky z oblasti sociologie, antropologie, demografie, historie, genderových studií, veřejné a sociální politiky, psychologie, filmové vědy, sociální geografie a dalších příbuzných věd se mohou, ale nemusí zaměřovat na následující přechodové události:

 

  • Vstup na trh práce, změny a přechody v pracovní dráze
  • Odchod z domova rodičů a založení vlastní domácnosti
  • Změny v partnerském soužití
  • Založení, rozšiřování a rozpad rodiny
  • Změny v transferech v rámci mezigenerační výpomoci
  • Odchod do důchodu

Konferenční příspěvky mohou mít podobu ústní prezentace nebo posteru.

 

Abstrakty konferenčních příspěvků (nepřesahující 500 slov) zasílejte do 30.5.2011 na dvě emailové adresy: hana.haskova@soc.cas.cz a lenka.formankova@soc.cas.cz.

Abstrakt musí obsahovat název konferenčního příspěvku, jméno autora/autorky a jméno jeho/jejího pracoviště/školy. Do předmětu emailu napište „Konference životní dráhy“. V emailu dále uveďte, zda preferujete prezentaci příspěvku ústní formou nebo formou posteru.

Aktivní účast studentů a studentek magisterských a doktorských studijních programů uvítáme.

Účast na konferenci je zdarma, nevyžadujeme platbu konferenčního příspěvku.

 

Publikační možnosti

Autoři a autorky vybraných konferenčních příspěvků budou po konferenci vyzváni k přepracování prezentovaných příspěvků do podoby kapitol v recenzované knižní publikaci.

Harmonogram

Závěrečný termín pro podání abstraktu:  30. 5. 2011

Rozhodnutí o přijetí abstraktu:  15. 6. 2011

Organizace konference

PhDr. Hana Hašková, PhD. a Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, oddělení Gender & Sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

Termín a místo konání konference

20. - 21. 10. 2011 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, 110 00 Praha 1