Conferences

Vývoj genderových výzkumů v České republice a na Slovensku: Srovnání čtyř národních a mezinárodních výzkumných projektů (2006-2011)

13. 4. 2011

19. dubna 2011, Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, Štěpánská 35, Praha 1, 5. patro

Vývoj genderových výzkumů v České republice a na Slovensku: Srovnání čtyř národních a mezinárodních výzkumných projektů (2006-2011)

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 19. dubna 2011

Program

9:00

Uvítání: Françoise Mayer, ředitelka CEFRES

Úvodní slovo: Alena Křížková, vedoucí oddělení Gender & sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Maxime Forest, postdoc QUING, Universidad Complutense de Madrid

9:15

1. kulatý stůl:

Hana Hašková, zástupkyně vedoucí oddělení Gender & sociologie,  Sociologický ústav AV ČR a Zuzana Uhde, doktorandka oddělení Gender & sociologie, Sociologický ústav AV ČR

Práce českého týmu v rámci projektu FEMCIT (WP2: Sociální občanství)

Radka Dudová, postdoc FEMCIT, Univerzita Leiden (Nizozemsko)

WP5 : Sexual and bodily integrity (fyzická a sexuální integrita)

Zuzana Očenašová, doktorandka, Univerzita Komenského, Bratislava

Přínosy projektu QUING pro analýzu nastavení politiky genderu na Slovensku

Příspěvky v češtině a slovenštině. Diskuse bude moderovaná Maxime Forestem.

 

 

11:00

2. kulatý stůl:

Marcela Linková, vědecká pracovnice oddělení Gender & sociologie, Sociologický ústav AV ČR

Zkušenosti z koordinace evropského projektu: projekt KNOWING (Institutions and Gender : an East-  West Comparative Study)

Lubica Kobová, doktorandka, Univerzita Komenského, Bratislava

Projekt KNOWING (2006-2008) z pohledu Východ-Západ

Hana Havelková, vedoucí katedry genderových studií, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

Transformace kultury genderu v Československu (1948-1989), projekt GA ČR

Diskuse bude moderovaná Alenou Křížkovou.

 

12:30 - závěry

 

Jednání je veřejně přístupné v rámci dostupné prostorové kapacity. Příspěvky budou prosloveny v češtině a slovenštině. Diskuse v češtině, francouzštině a angličtině.

 

14:00 - 15:30

Diskuse o budoucnosti vědeckých vztahů v oblasti genderových studií

(Francie-Česká republika-Slovensko)

Odpolední zasedání otevřené pro zájemce – prosíme přihlaste se e-mailem u Maxime Foresta (mforest@cps.ucm.es) nebo Aleny Křížkové (alena.krizkova@soc.cas.cz)

 

V průběhu posledního desetiletí lze zaznamenat  kvalitativní změnu v genderových výzkumech v České republice a na Slovensku, změnu, která svědčí jednak o postupné institucionalizaci nevelkého počtu středisek vědeckého bádání o genderu v rámci společenských věd, jednak o rostoucí internacionalizaci prací prováděných v rámci evropského výzkumného prostoru. Vzhledem k tomu, že se tento prostor koncentruje zejména okolo rozsáhlých komparativních projektů financovaných z evropských zdrojů, tento seminář se zaměřuje na tři z nich – KNOWING, QUING et FEMCIT – řešených v rámci 6. Rámcového pogramu, které byly v současnosti ukončeny. Tyto projekty, lišící se předmětem, metodami i odborným zaměřením se všechny vyznačují tím, že během několika let mobilizovaly české a slovenské vědecké pracovníky. Vytvořily pro ně příležitost pro pokračování jejich mezinárodního akademického začleňování a zároveň umožnily i úplnou integraci nedávno přijatých zemí Evropské unie do řešení výzkumné problematiky.

 

Autorky krátce představí u vlastních projektů cíle, metody a hlavní výsledky, zejména pokud jde o český a slovenský terén a budou prezentovat vlastní pohled na zkušenost z výzkumů a jeho možný dopad na činnost vyvíjenou v jejich vlastním akademickém prostředí.

 

Na druhé straně vytvoření evropského výzkumného prostoru směřuje ke sbližování prováděných národních výzkumů, k řešení víceletých ambiciózních a pluridisciplinárních projektů financovaných na základě náročného výběrového řízení. Seminář tedy také bude věnován projektu financovaného GAČR, aby bylo především možné určit co jej sbližuje či odlišuje v porovnání s projekty dosud řešenými a financovanými z evropských prostředků.

 

Na závěr během odpoledního zasedání proběhne otevřená výměna názorů mezi přihlášenými diskutujícími a seminář tak poskytne prostor pro úvahy o možnostech posílení a obnovení výměn mezi francouzskými a také českými a slovenskými specialisty na gender s ohledem na skutečnost, že ve Francii práce o sociálních vztazích genderu zaznamenaly nebývalý rozmach v prvním desetiletí tohoto století po prvním impulsu započatém kolem roku 1980. Příznivý dopad diversifikace magisterského studia v kombinaci s reformou univerzit a vytvoření výzkumného Pôle de recherche et d’enseignement sur le genre v Institut des études politiques de Paris (PRESAGE) a také vytvoření « Fédérations de recherche » na toto téma, představuje stávající vývoj mimořádnou příležitost pro posílení mezinárodní spolupráce mezi francouzskými a zahraničními badatelkami a badateli.

 

Více informací o uvedených projektech lze nalézt:

 

www.quing.eu

 

www.femcit.org

 

www.knowing.soc.cas.cz

 

www.fhs.cuni.cz/gender/veda.html