Conferences

2. národní konference o ženách a vědě. Genderová rovnost jako sociální inovace: Rovné příležitosti v měnícím se vědeckém prostředí

14. 9. 2011

Konference se uskuteční ve čtvrtek 22. 9. 2011 v hlavní budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1.

2. národní konference o ženách a vědě. Genderová rovnost jako sociální inovace: Rovné příležitosti v měnícím se vědeckém prostředí

Konferenci organizuje Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., při příležitosti 10. výročí své existence a 55. zasedání Komise OSN pro postavení žen v březnu 2011, jehož hlavním tématem byl přístup žen a dívek ke vzdělávání, vědě a technologiím. Záštitu nad konferencí převzala místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Alena Gajdůšková, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství Ing. Jan Koucký, Ph.D., předseda Akademie věd České Republiky prof. Jiří Drahoš a ředitel Informačního centra OSN v České republice Michal Broža. Registrace na konferenci bude ukončena dne 9. 9. 2011.

Cíl konference

Situace v oblasti vědy a výzkumu v ČR se zásadně proměňuje, otázka genderové rovnosti ale zůstává stranou zájmu odpovědných státních orgánů. Přitom je možné na genderovou rovnost nahlížet jako na sociální inovaci, inovaci, která přispěje k rozvoji profesního uplatnění žen ve vědě, lepšímu fungování výzkumných a univerzitních pracovišť a odpovědnému chování v oblasti vědy a výzkumu ve vztahu k občanské společnosti.

Konference si proto klade za cíl vytvořit prostor pro diskusi s klíčovými aktéry české vědní politiky o genderové rovnosti ve vědě, možných opatřeních na její podporu a roli jednotlivých aktérů při jejím dosahování.

Konference Genderová rovnost jako sociální inovace navazuje na konferenci Cesty labyrintem: proč je stále tak málo žen ve vědě, která se konala v roce 2005 a ze které vzešly návrhy opatření, o jejichž realizaci se Národní kontaktní centrum – ženy a věda v následujících letech zasazovalo. Více informací naleznete zde.

VSTUP DO REGISTRACE NA KONFERENCI

Konference se zaměří na čtyři oblasti:

  • institucionální zabezpečení genderové rovnosti a zastoupení žen v rozhodovacích pozicích ve vědě a výzkumu v ČR
    Garant sekce: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

Vědní politiku v České republice vytváří Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Ta se však od svého vzniku v roce 1992 tématu genderové rovnosti nevěnovala a na rozdíl od orgánů odpovědných za vědu v zahraničí se otázce genderové rovnosti věnovat odmítá. Samotné výzkumné a vysokoškolské instituce v ČR systémová opatření na podporu genderové rovnosti – s výjimkou několika projektů mateřských škol a dětských koutků – také nezavádějí. Jak tedy zabezpečit, aby byla genderová problematika brána v potaz při tvorbě vědní politiky v ČR i z hlediska fungování vědeckých institucí? Jak zajistit, aby se vláda řídila svým vlastním usnesením, dle kterého mají být všechny politiky hodnoceny z hlediska jejich dopadu na ženy a muže? Ženy se navíc tvorby vědní politiky účastní naprosto mizivě. Když se totiž hovoří o zastoupení žen na vedoucích pozicích, téměř okamžitě se objeví výtka, že jde o kvalitu, ne o pohlaví. Znamená to, že v české vědě není z celkem 12 437 vědkyň minimálně sto vynikajících, kvalifikovaných žen, které by mohly zastávat posty, jež nyní zastávají muži? Není zde dostatek skvělých badatelek, kterým by mohly být udíleny profesury a docentury? Proč je podíl žen ve vedení institucí tak nízký a jak situaci zlepšit?

  • kombinace pracovního a rodinného života
    Garantka sekce: PhDr. Marta Vohlídalová

Požadavky akademického pracovního trhu, jako jsou stále se zvyšující tlak na geografickou mobilitu, růst kvalifikace a pracovní výkonnost, představují velkou výzvu pro kombinaci soukromého života a rodičovství s pracovním životem vědců a především vědkyň. V kombinaci s tradičním nastavením české rodinné politiky a špatnou ekonomickou situací části začínajících vědců a vědkyň se z rodičovství stává obtížný labyrint, ve kterém se ztrácí nejedna nadějná, většinou ženská, vědecká kariéra. Jaká opatření mohou vyvíjet výzkumné a vysokoškolské instituce, aby rodičům usnadnily možnost kombinace práce a rodičovství? Co může udělat a (ne)dělá stát?

  • začátek akademické dráhy: mobilita a pracovní nejistota
    Garantka sekce: Mgr. Alice Červinková

V posledních dvaceti letech se akademické dráhy dramaticky proměnily. V Čechách sice tyto procesy započaly později, ale o to razantněji. Roste důraz na mezinárodní mobilitu, zvyšuje se podíl krátkodobých nejistých úvazků a s ním i soutěživost o dostupné posty. Je zaměstnanecká jistota ve vědě přežitkem? Kdy říct vědcům a vědkyním na počátku vědecké dráhy, že pro ně ve vědě není místo? A mají šanci ti, kteří mobilní z různých důvodů být nemohou.

 

Do diskuse u kulatých stolů budou pozváni zástupci a zástupkyně klíčových institucí:

Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Grantové agentury ČR
Technologické agentury ČR
Akademie věd ČR
České konference rektorů

 

Konference je bez registračního poplatku. VSTUP DO REGISTRACE.
Registrace na konferenci bude ukončena dne 9. 9. 2011.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 22. 9. 2011 v hlavní budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1.

 

Případné dotazy směrujte na organizátorku konference:

Marcela Linková
Národní kontaktní centrum – ženy a věda
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1
110 00  Praha 1
Email: marcela.linkova@soc.cas.cz
Tel: 222 222 322

 

 

Attached pictures