Data a výzkum - SDA Info již nevychází. Jednalo se o recenzovaný odborný časopis zaměřený na empirický sociální výzkum publikující příspěvky z oblasti aplikace rozvinutých metod analýzy sociálních dat, metodologie a přehledové studie o datových zdrojích, infrastruktuře, informačních technologiích a dalším zázemí pro sociální výzkum. Časopis vycházel dvakrát ročně v rozmezí let 2007 a 2015. Číslo 2/2015 již vyšlo pouze v elektronické podobě. Úlohu časopisu Data a výzkum od roku 2017 přebírají rubriky Metodologie sociálního výzkumu (recenzované statě), respektive  Data a datové zdroje (krátké informace o datových souborech nebo projektech, ze kterých lze čerpat data pro výzkum) v časopise Naše společnost. Více informací zde.

Elektronická verze časopisu Data a výzkum je zveřejněna na tomto webu. Plné texty recenzovaných statí lze získat též prostřednictvím Digitální knihovny AV ČR. Abstrakty recenzovaných statí jsou zveřejňovány v databázi The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

Časopis byl přímým pokračovatelem časopisu s názvem SDA-Info, který vycházel v letech 1999 - 2006. SDA Info byl původně zamýšlen jako informační bulletin Sociologického datového archivu, krátce po jeho vzniku však došlo k rozšíření zaměření též na původní analytické, přehledové a metodologické studie. V roce 2007 došlo ke změně názvu časopisu, zpřesnění jeho vymezení a zavedení recenzního řízení.

Původní čísla časopisu SDA-Info jsou dostupná zde.

Data a výzkum - SDA Info
ISSN: 1802-8152
Evidenční číslo MK ČR E 13946

Attached links