Project duration: 
2006 - 2008

 

Juniorský badatelský projekt GA AV ČR, doba řešení 2006-2008

 

Shrnutí projektu

 

Sociální distance budou studovány pomocí dvou výzkumů, vstupní kvalitativní sondy a reprezentativního šetření v dospělé populaci. Zkoumán bude stratifikační prostor bez existujících apriorních klasifikací (typu status či třída). Cílem je zmapování celého stratifikačního prostoru včetně skupin lidí nezařazených ve standardním pracovním procesu. K tomu bude využito především metody měření subjektivní sociální distance a percepce sociálních nerovností a přístupu měřící objektivní sociální distance v rámci sociální sítě jedince (generátory jmen a pozic). Aplikace tohoto přístupu umožní hledat odpověď na základní otázku, zda se v naší společnosti formují disjunktní, relativně homogenní sociální skupiny, které lze považovat za sociální třídy. Cílem bude stanovit relativní vzdálenosti a tedy i míru jejich uzavření. Získané subjektivní distance budou porovnány s objektivními. Zkoumána bude také predikční síla standardních koncepcí operacionalizace sociálního postavení. Zvláštní pozornost bude věnována odlišnostem v percepci sociálních nerovností mezi muži a ženami.

 

V rámci projektu provádíme:

  • Kvalitativní výzkum sociálních distancí - polostrukturované rozhovory v Praze a Liberci (sběr dat 2006).
  • Kvantitativní šetření Sociální distance (sběr dat listopad - prosinec 2007, agentura Focus).
  • Sekundární analýzu dat z výzkumu MML TGI ČR (Median s.r.o.)

 

Více viz stránky projektu http://www.socdistance.wz.cz

 

Principal investigator: 
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)
Department: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 24, zobrazeno 11 - 20)

Šafr, Jiří, Julia Häuberer

The monograph deals with stratification by means of interaction distances: analyses of Bogardus scale for occupational categories / friendship patterns and in-depth interviews. We pursue 1. homophily (like-me) hypothesis, 2. existence of subjective social class boundaries, 3. images of occupations and the society; and using qualitative analysis 4. the perception of social classes and 5. how people distinguish and distance themselves from or identify with these categories/classes.

Téma:
work, social inequalities, social policy
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Šafr, Jiří

The monograph deals with stratification by means of interaction distances: analyses of Bogardus scale for occupational categories / friendship patterns and in-depth interviews. We pursue 1. homophily (like-me) hypothesis, 2. existence of subjective social class boundaries, 3. images of occupations and the society; and using qualitative analysis 4. the perception of social classes and 5. how people distinguish and distance themselves from or identify with these categories/classes.

Téma:
social inequalities
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Šafr, Jiří

Monografie zkoumá stratifikaci pomocí interakční sociální distance v analýze Bogardusovy škály pro profesní kategorie / vzorců přátelství a dat z hloubkových rozhovorů. Sledujeme: 1. hypotézu o statusové podobnosti, 2. existenci subjektivní třídní hranice, 3. představy o uspořádání společnosti a za použití kvalitativních dat 4. percepci sociálních tříd, 5. a jak lidé re-konstruují nerovnosti, definují sociální kategorie a hranice mezi nimi.

Téma:
social inequalities
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Kolářová, Marta

The monograph deals with stratification by means of interaction distances: analyses of Bogardus scale for occupational categories / friendship patterns and in-depth interviews. We pursue 1. homophily (like-me) hypothesis, 2. existence of subjective social class boundaries, 3. images of occupations and the society; and using qualitative analysis 4. the perception of social classes and 5. how people distinguish and distance themselves from or identify with these categories/classes.

Téma:
social inequalities
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph
Vojtíšková, Kateřina

The monograph deals with stratification by means of interaction distances: analyses of Bogardus scale for occupational categories / friendship patterns and in-depth interviews. We pursue 1. homophily (like-me) hypothesis, 2. existence of subjective social class boundaries, 3. images of occupations and the society; and using qualitative analysis 4. the perception of social classes and 5. how people distinguish and distance themselves from or identify with these categories/classes.

Téma:
identity, social inequalities
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Kolářová, Marta, Kateřina Vojtíšková

This text focuses on how Czech people re-construct the divisions and inequalities, how they define social categories and classes in the Czech society, and how people distinguish and distance themselves from or identify with these categories/classes. The qualitative analysis is based on 30 in-depth interviews with men and women with various educational backgrounds and social statuses and on qualitative analysis of the concept of social class in Czech media discourse.

Téma:
media, social inequalities
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Monograph
Kolářová, Marta, Kateřina Vojtíšková

This text focuses on how Czech people re-construct the divisions and inequalities, how they define social categories and classes in the Czech society, and how people distinguish and distance themselves from or identify with these categories/classes. The qualitative analysis is based on 30 in-depth interviews with men and women with various educational backgrounds and social statuses and on qualitative analysis of the concept of social class in Czech media discourse.

Téma:
media, methodology, social inequalities
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph
Vojtíšková, Kateřina

This text focuses on how Czech people re-construct the divisions and inequalities, how they define social categories and classes in the Czech society, and how people distinguish and distance themselves from or identify with these categories/classes. The qualitative analysis is based on 30 in-depth interviews with men and women with various educational backgrounds and social statuses and on qualitative analysis of the concept of social class in Czech media discourse.

Téma:
social inequalities
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Kolářová, Marta

This text focuses on how Czech people re-construct the divisions and inequalities, how they define social categories and classes in the Czech society, and how people distinguish and distance themselves from or identify with these categories/classes. The qualitative analysis is based on 30 in-depth interviews with men and women with various educational backgrounds and social statuses and on qualitative analysis of the concept of social class in Czech media discourse.

Téma:
identity, social inequalities
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph
Kolářová, Marta

This text focuses on how Czech people re-construct the divisions and inequalities, how they define social categories and classes in the Czech society, and how people distinguish and distance themselves from or identify with these categories/classes. The qualitative analysis is based on 30 in-depth interviews with men and women with various educational backgrounds and social statuses and on qualitative analysis of the concept of social class in Czech media discourse.

Téma:
media, social inequalities
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph

Pages