Chapter in monograph
Čermák, Daniel, Jana Stachová. 2009. „Sociální kapitál Orlicka.“ Pp. 107-127 in Vajdová, Zdenka (ed.). Místní společenství Orlicka. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 139 s. ISBN 978-80-7330-170-5.

Cílem publikace je představení regionu Orlicko ve vědecko-výzkumných pracích několika týmů, které se podílejí na řešení projektu Rozvojové zájmy pohraničí. Region Orlicko je v projektu případovým územím pohraničí. Geograficky a společensky je region Orlicka vymezen obcemi Sdružení obcí Orlicko v Pardubickém kraji, v okrese Ústí nad Orlicí. Region je představen v několika vzájemně provázaných aspektech. Historie, geonika, ekonomika a sociologie, každý obor svými metodami vytváří obraz Orlicka v širších souvislostech času a prostoru. Vnímání pohraničí skupinami české populace v současnosti kontrastuje s pohraničím 50. let 20. století, kdy procesy kolektivizace zemědělství zanechávaly v dosidlovaném a doosidlovaném území důsledky patrné v regionu dodnes. Ekonomika, demografie, geografie regionu popsané veřejně dostupnými současnými daty vytvářejí obrys současné situace Orlicka jako pohraničního regionu s jeho problémy periferie. Rozvojové příležitosti jsou spatřovány v turistice. Sociologická šetření v regionu přinesla poznatky o heterogenitě Orlicka a významu symptomu outsidera v území.

Part of publication: 
2009
Vajdová, Zdenka (ed.)

Left

Topics: 
civil society
regions
lifestyle
Share this page