Project duration: 
2002 - 2004

Dosavadní výzkum přispěl k porozumění hlavním tendencím ve vývoji vzdělanostních nerovností a v ekonomickém zhodnocování lidského kapitálu. Ve vzdělávací politice sílí tendence posilovat investiční princip ve financování vyššího vzdělávání. Dosažení větší rovnosti v přístupu k vyššímu vzdělání a uplatnění investičního principu ve financování vzdělání jsou přitom považovány za protichůdné strategie. Navrhovaný projekt si klade za cíl ověřit opačnou hypotézu, tj. že dosažení větší rovnosti v přístupu k vyššímu vzdělání a zavedení principu sdílení nákladů na vyšší vzdělání jsou strategie, které se nevylučují. Výzkumy zacílené na klíčové subjekty (studenti, učitelé) umožní vyhodnotit přednosti i rizika přechodu na princip sdílení nákladů na vysokoškolské studium. Výsledky takto cíleného výzkumu přispějí k propojení badatelského výzkumu vzdělanostních nerovností, lidského kapitálu a ekonomiky vzdělání a k přípravě reformy financování vysokého školství v České republice.

V tomto projektu jsme vycházeli z poznatků, k nimž dospěl dosavadní výzkum zabývající se vývojem vzdělanostních nerovností a ekonomickým zhodnocováním lidského kapitálu. Zatímco ve vzdělávací politice sílí tendence posilovat investiční princip financování vyššího vzdělávání, snaha o dosažení větší rovnosti v přístupu k vyššímu vzdělání je v běžném povědomí považována za protichůdnou strategii takového principu. V tomto projektu jsme si kladli za cíl ověřit tu hypotézu, podle které se dosažení větší rovnosti v přístupu k vyššímu vzdělání spolu s principem sdílení nákladů na vyšší vzdělání nevylučují. Výzkumy zacílené na klíčové subjekty (studenty a učitele) nám měly umožnit vyhodnotit přednosti i rizika přechodu na princip sdílení nákladů na vysokoškolské studium. Výsledky takto cíleného výzkumu přispějí k propojení badatelského výzkumu vzdělanostních nerovností, lidského kapitálu a ekonomiky vzdělání a k přípravě reformy financování vysokého školství v České republice.

 

V projektu jsme se primárně zaměřili na výzkum studentů prvních ročníků vysokých škol v České republice. Získali jsme tak údaje o sociálním složení studentů vysokých škol, o jejich studijních aspiracích a plánech, o faktorech, které je vedly k rozhodnutí studovat určitý obor a studijní program, a o jejich úmyslech v dalším studiu. S cílem pochopit příčiny fluktuace studentů se šetření zaměřilo také na to, jak studenti hodnotí svoji původní volbu a jaké jsou jejich představy o uplatnitelnosti na trhu práce. Výzkum se rovněž soustředil na hodnocení kvality výuky a na zájem studentů o tento problém. Pozornost byla věnována také problematice hodnocení studijních programů, přednášek a výkonu učitelů mimo jiné i s ohledem na očekávané nároky trhu práce. Zjišťovány byly i názory studentů na případné zavedení půjček a stipendií a možný vliv těchto změn na důležitá rozhodnutí týkající se jejich studia (délka studia, typ studijního programu, obor a zaměření apod.). Šetření se rovněž zaměřilo na získání dosud chybějících poznatků o reálných životních nákladech studentů, tj. o tom, jak financují své studium (jakým dílem se na pokrytí nákladů podílí původní rodina, jak silná je tendence studentů k výdělečné činnosti, jaké jsou jejich průměrné výdělky, atd.) a jaké mají postoje k systému financování bydlení na kolejích. Ačkoli se nejednalo o ojedinělý výzkum studentů vysokých škol v České republice, informace tohoto druhu dosud nebyly k dispozici. Dalším cílem projektu bylo vytvořit panel respondentů, který by bylo možné v případě získání dalších finančních prostředků sledovat po celou dobu vysokoškolského studia a následného přechodu na trh práce (tedy nejméně dalších pět let).

 

Na tento výzkum, provedený v roce 2004, navázal i longitudinální projekt, podpořený grantem od Grantové agentury České republiky „Ekonomické, sociální a kulturní zdroje vzdělanostních nerovností a determinanty životního úspěchu: první fáze longitudinálního výzkumu“. Závěrečná zpráva z výzkumu je k dispozici na webových stránkách oddělení Sociologie vzdělání a stratifikace Sociologického ústavu AV ČR http://www.stratif.cz. Výsledky výzkumu „Studium na vysoké škole 2004“ jsou zpracovány také v publikaci České vysoké školství na křižovatce, která byla vydána na podzim roku 2005. S využitím poznatků ekonomické teorie, dosavadního vývoje českého vzdělávacího systému a výzkumu vysokoškoláků a akademických pracovníků kniha obsahuje odpoveď na otázku, která stála na počátku výzkumu: resistence vůči prosazení investičního principu financování vysokého školství nemá oporu ani v ekonomické teorii, ani v argumentech odvolávajících se na negativní sociální důsledky, jak ukázaly provedené analýzy. Projekt jako takový došel k závěru, že ve financování rozvoje lidských zdrojů je nezbytné přejít od rozpočtového pohledu, který zdůrazňuje výdajové stránky, na pohled investiční, ve kterém se hlavním kritériem stává budoucí výnos z vložených prostředků.

Topics: 
education
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 7, zobrazeno 1 - 7)

Simonová, Natalie (ed.), Petr Matějů

This monography shows, to what extent do exist in the Czech Republic the conditions for transition from public model of financing the higher education to the share-costs principle and what are the barriers which block this transition.

Téma:
social inequalities, transformation, education
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Monograph
Matějů, Petr, Natalie Simonová, Josef Basl

The chapter is an analysis of the development of tertiary education reforms in the Czech Republic that have taken place after 1989. Each relevant period of the development is judged from the perspective of financing tertiary education, size and a character of its internal deficit and its effect on access to tertiary education. At the end, the chapter presents a comparative analysis of systems of financing tertiary education.

Téma:
social inequalities, education
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Matějů, Petr, Natalie Simonová, Jana Straková

The chapter presents the main results of the survey of university students in their first year of study. It focuses primarily on social composition of students, their aspirations and further plans, factors leading to the decision to study certain branch and specialization, students´ opinions about quality of education, costs of study as well as their attitudes to various models of financing higher education.

Téma:
value orientations, sociological data, education
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Matějů, Petr

The author present the analysis of data from various public opinion surveys addressing higher education, namely it financing and accessibility. The analysis shows that the adult population would support the reform of financing tertiary education based on the investment principle and students’ loans.

Téma:
public opinion, education
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Matějů, Petr, Anna Vitásková

The authors provide first results of their analysis of data from the survey of university teachers carried out in 2005. The show that majority of university teachers would support the implementation of the investment principle in financing higher education, which would increase both the responsibility of students and accountability of schools.

Téma:
sociological data, education
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Matějů Petr, Blanka Řeháková, Natalie Simonová

The paper addresses the development of higher education in the Czech Republic after 1989. Using a loglinear analysis the authors modelled the influence of social origin on the chances of making a successful transition between secondary and tertiary education in the years between 1948 and 1999. The initial hypothesis of the growing influence of social origin on this transition in the period after 1989 was confirmed by the authors in their analysis of data.

Téma:
social inequalities, transformation, education
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Monograph
Matějů, Petr, Blanka Řeháková, Natalie Simonová

Tato stať si klade za cíl popsat současný trend ve vývoji nerovností v přístupu k terciárnímu vzdělání v České republice. Na základě znalostí o současných i předlistopadových politických a institucionálních reformách jsme nastolili hypotézu, podle které období stabilních nerovností za socialismu bylo vystřídáno obdobím rostoucích nerovností během post-komunistické transformace. Tato hypotéza byla potvrzena.

Téma:
social inequalities, transformation, education
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Article with impact factor