Other
Published: 26. 9. 2007

Výzva k předkládání abstraktů článků do monotematického čísla Sociologického časopisu

Soukromé je veřejné: gender, péče a veřejnost
Editorka: Mgr. Alena Křížková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

Navrhované monotematické číslo Sociologického časopisu bude zaměřeno na propojení soukromé a veřejné sféry v každodenním životě aktérů a aktérek současné společnosti. Genderově nerovná dělba práce mezi placenou „produktivní“ prací a neplacenou „reproduktivní“ péčí je jedním z klíčových aspektů nerovného postavení žen a mužů v současných společnostech.

Projekt monotematického čísla vychází z poznání, že česká společnost, která se hlásí k demokratickým principům a rovnosti bez ohledu na sociální kategorii či status a kde naprostá většina žen a mužů je ekonomicky aktivní, stále implicitně znemožňuje ženám svobodné rozhodnutí o jejich životní dráze, znevýhodňuje je ve veřejné sféře práce (diskriminace v přístupu k pozicím v zaměstnání, v zacházení i finančním ohodnocení v práci) a vyžaduje po nich práci a péči v domácnosti vykonávanou zdarma. Monotematické číslo se bude z genderové perspektivy zabývat dopadem placené práce a organizace trhu práce a jeho změn v české společnosti na různé formy organizace soukromého života a na organizaci péče, zapojení mužů do péče, neplacenou práci v domácnosti, proměny forem soukromého života a realizaci netradičních forem soužití. Půjde o to ukázat jednak diskurzy a jednak praktiky práce a rodinného či partnerského života a jejich kombinace i jednotlivých mužských či ženských rolí v současné společnosti. Očekáváme, že publikované stati nastartují debatu o vztazích mezi veřejnou a soukromou sférou v kontextu české společnosti, která u nás na rozdíl od dalších evropských společností dosud neprobíhá, a vytvoří tak prostor i pro prohloubení zkoumání této oblasti v rámci české sociologie.

Navrhované stati by se měly zabývat jedním či více z těchto témat:

• Realizace netradičních forem soužití
• Dělba rolí v partnerství
• Diskurzy rodiny a soukromého života
• Kombinace práce a soukromého života
• Ideologie péče a organizace placené a neplacené práce
• Konstrukce vztahu soukromé a veřejné sféry

Zájemci a zájemkyně o publikování v tomto monotematickém čísle mohou zasílat na obě níže uvedené e-mailové adresy abstrakt zamýšleného článku o rozsahu maximálně 3600 znaků, včetně mezer. Z abstraktu musí být patrné, co je předmětem výzkumu a/nebo teoretické argumentace, jaké výzkumné problémy nebo hypotézy autor/ka formuluje a jaké metody budou použity.

Došlé abstrakty budou posouzeny editorkou monočísla a šéfredaktorem českého vydání SČ, kteří si vyhrazují právo své rozhodnutí autorům nezdůvodňovat. Vybraní autoři budou osloveni e-mailem do 20. 11. 2007. Termínem pro odevzdání vlastních článků je 31. 3. 2008, vydání monotematického čísla se plánuje na rok 2009. Všechny nabídnuté příspěvky projdou standardním recenzním řízením.

E-mailové adresy pro zasílání abstraktů: alena.krizkova@soc.cas.cz, sreview@soc.cas.cz
Termín nabídek abstraktů: 31. 10. 2007