Published: 16. 1. 2014
Press releases

Vědecký tým pracovníků Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., získal od Technologické agentury ČR zelenou pro realizaci empirického výzkumu. Tématem výzkumu bude komunikace mezi aktéry jednání o výběru lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Výzkum se bude soustředit především na otázku budování důvěry aktérů vůči sobě navzájem.

Podpořený projekt bude realizován v letech 2014 až 2015 a bude zahrnovat kvalitativní a kvantitativní sociologický výzkum mezi těmi, kdo jsou do jednání o projektu úložiště zapojeni. Projekt se ale nebude zaměřovat jen na získání empirických poznatků. Jeho hlavním cílem je transformovat získané poznatky do systému prakticky aplikovatelných principů, zásad a postupů komunikace a účasti na rozhodování, které budou zohledňovat perspektivu všech účastníků jednání.

Projekt chce ze sociologického hlediska napomoci nekonfliktnímu a všestranně korektnímu průběhu procesu výběru finální lokality pro zřízení hlubinného úložiště na území ČR. Česko se přijetím směrnic EU o jaderné bezpečnosti z let 2009 a 2011 zavázalo k transparentnímu stanovení a zavedení opatření pro nakládání s radioaktivními odpady, které se budou opírat o účast veřejnosti na rozhodovacím procesu.

Podporou tohoto projektu, ale také projektu zaměřeného na sociální a ekonomické dopady scénářů budoucího vývoje jaderné elektrárny Dukovany, kterým se zabývá sdružení Energetické Třebíčsko ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, odpovídá program Technologické agentury ČR Omega na závažnost jaderné tématiky pro českou společnost.

Řešitelem projektu je vědecký pracovník Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.

Kontakt:

Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.
Tel.: 210 310 593
E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz

Share this page