Published: 18. 12. 2014
Public contracts

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vypisuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) „Realizace sběru dat šetření ISSP 2015 Pracovní orientace“.

Předmětem plnění veřejné zakázky bude realizace sběru dat výběrového dotazovacího šetření s názvem Pracovní orientace, které je součástí Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP (http://www.issp.org) a je připravováno v rámci projektu Měnící se hodnoty práce a zaměstnání v České republice (GAČR 14-15008S). Šetření je zaměřeno na hodnoty spojené s prací a zaměstnáním, zkušenosti respondentů se zaměstnáním, organizační otázky zaměstnání respondentů a jejich preference, otázky rovnováhy mezi zaměstnáním a soukromým životem, vztahy mezi zaměstnanými a zaměstnavateli, vztahy na pracovišti, diskriminaci, problematiku nezaměstnanosti, spokojenost s prací a další témata spojená s prací a zaměstnáním. Součástí je modul sociodemografických otázek. Šetření bude reprezentativní pro dospělou populaci České republiky. Dotazováni budou jednotlivci vybraní metodou pravděpodobnostního náhodného výběru. Velikost šetřeného vzorku bude 1400 provedených rozhovorů.

Všechny potřebné údaje o zakázce jsou k dispozici na profilu zadavatele zde.

 


Share this page