Seminars

Výzkum o mládeži v ČR a jeho využití pro veřejné politiky? Aktuální výzvy a příležitosti

13. 10. 2016
16:00, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. a Katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK

si Vás dovolují pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

JAN HUSÁK z Analytického centra České rady dětí a mládeže

s přednáškou

Výzkum o mládeži v ČR a jeho využití pro veřejné politiky?  Aktuální výzvy a příležitosti

Seminář má několik cílů. Předně seznámit účastníky s aktuálním nastavením politiky mládeže v České republice, a to jak na úrovni policy, praktické implementace, tak na úrovni vztahu k výzkumu. Účastníci se tak seznámí se státní Koncepcí na podporu mládeže na léta 2014–2020 a mohou nahlédnout pod pokličku sektoru mládeže jakožto specifické mezisektorové veřejné politiky koordinované MŠMT. Neméně důležitým cílem je vytvořit prostor pro výzkumníky z různých oborů, kteří mají či mohou mít data o mládeži či skupinách mládeže v ČR, ke společné diskuzi a společnému hledání cest využívání výzkumných zjištění v rámci nastavování, implementace a realizace politiky mládeže v ČR. Výzkum mládeže není v novodobé historii ČR, oproti řadě zahraničních států, samostatnou, pevně ukotvenou vědní disciplínou, přesto je o výstupy a informace o mladých lidech v ČR poptávka ze strany státu a veřejné sféry. Stejně tak řada výzkumů reflektuje mládež jako specifickou sociologickou i politickou skupinu a na semináři budeme společně hledat cesty, jak tato data využít v rámci politických procesů. Pro výzkumníky i studenty může být seminář inspirativním zdrojem řady aktuálních témat k vlastnímu výzkumu i dlouhodobější spolupráci.

Zájemci o téma vztahu mladých lidí a veřejných politik v ČR se mohou seznámit také s publikaci stejného názvu (http://www.osf.cz/publikace/mladi-lide-a-verejne-politiky-v-ceske-republ...), která vznikla v roce 2014 v rámci mezinárodního projektu Youth Policy Review pro potřeby OSN a OSF. 

Mgr. Jan Husák je vedoucí Analytického centra České rady dětí a mládeže a je pověřený MŠMT a Evropskou komisí hodnocením implementace Evropské a české politiky mládeže.