Seminars

Virtuální versus skutečný veřejný prostor – aktuální otázky

21. 11. 2016
9.00–15.00, Akademické konferenční centrum AV ČR, Husova 4a, Praha 1, vstup volný

2. workshop projektu Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu v rámci Strategie AV 21

Virtuální svět proniká dík novým technologiím stále intenzivněji do našeho každodenního života, ovlivňuje naše chování, vzájemnou komunikaci, stává se rozšířením reality. Do jaké míry tato proměna ovlivňuje i fungování veřejné sféry? Je virtuální svět počítačů, chytrých telefonů a pod. jen novou mediální podobou, která pouze nahrazuje dříve obvyklejší média komunikace? Nebo přináší zásadní změny, jak participujeme na veřejném prostoru? Těmito i dalšími otázkami se bude workshop zabývat ve třech tematických blocích.

Petr Kratochvíl, Ústav dějin umění AV ČR

 

9.00–10.30
Blok filozoficko-umělecký


V závěru 20. století se filosofové zabývali myšlenkou simulakra, s širším rozšířením vyspělých technologií pak pojmem virtuální realita a v současné době se hovoří o rozšířené realitě. Habermas spojoval vznik veřejného prostoru v buržoazní společnosti s rozvojem tištěných médií. Jak můžeme charakterizovat situaci po masovém rozšíření internetu a jaký vliv má na transformaci a redefinici veřejného prostoru, identity, komunit, uměleckých aktivit? Je kyberprostor rozšířením reálného veřejného prostoru, novým místem sdružování komunit různých zájmů nebo jim hrozí fragmentace a kyberbalkanizace? Dochází k rozšíření lidských možností nebo k fragmentaci subjektu a odtržení od „reality“, anonymizaci a ztrátě odpovědnosti?


Moderuje:
Radim Hladík (Filosofický ústav AV ČR)
Úvodní vystoupení: Milan Kreuzzieger (Filosofický ústav AV ČR)
Jana Horáková (Filozofická fakulta MU Brno)

10.45–12.15
Blok sociologický


Sociálně-vědní koncepce vidí veřejný prostor jako prostor k diskusi, nebo jako prostor fyzicky a psychologicky přístupný, a to všem lidem bez rozdílu. Mnoho současných prostor, ať již městských či virtuálních, neodpovídá ani jedné z těchto představ. Internetové diskuse odepírají přístup názorovým oponentům/oponentkám, stejně jako určití jedinci nemají fyzický nebo kognitivní přístup do některých prostor města. Jak virtuální, tak městský veřejný prostor mají svá pravidla, která se vyjednávají v sociálních interakcích. Do jaké míry může být virtuální prostor reálným a reálný prostor virtuálním? Jak ovlivňuje naše chování to, zda se nacházíme ve virtuálním či reálném prostoru? Kdo tvoří hranice těchto prostorů? Kdo do nich má a kdo naopak nemá přístup? Diskutovat tyto otázky budeme zaprvé na příkladu bezdomovectví a jeho vyčleňování ze sdílených (virtuálních) představ o tom, jak by veřejný prostor města měl vypadat, zadruhé na příkladu reakcí na ukončení výstavy aktů v Knihovně Akademie věd ČR a jejich odlišností ve veřejném a virtuální prostoru.
 

Moderuje:
Filip Vostal (Filosofický ústav AV ČR)
Úvodní vystoupení: Nina Fárová (Sociologický ústav AV ČR)
Petr Vašát (Sociologický ústav AV ČR)

13.00–15.00
Blok urbanistický – Metropolitní pán Prahy


Chystaný Metropolitní plán Prahy je – tak jako každý plán – virtuální vizí možné budoucnosti. V debatě o tomto plánu nás budou především zajímat 3 okruhy otázek, vztahující se k zaměření našeho projektu:
1. Obecný problém vztahu vize a jejího reálného naplňování (možnosti a meze uskutečňování urbanistických vizí, vyváženost regulace vývoje a liberálního respektování spontánního vývoje a pod).
2. Metropolitní plán a veřejné debata (jak učinit virtuální vizi, která předurčí podobu veřejného prostoru města, součástí veřejné debaty).
3. Definování rozhraní veřejné a soukromé sféry jako předmět (úkol) Metropolitního plánu.

Moderuje:
Rostislav Švácha (Ústav dějin umění AV ČR)
Úvodní vystoupení: Petr Hlaváček (Fakulta architektury ČVUT v Praze)
Michal Novotný (Filozofická fakulta UP v Olomouci)