Completed project

Dobrovolnictví v Pardubickém kraji

Project duration: 
2016

Dobrovolnictví představuje jednu z forem občanské angažovanosti, při níž dobrovolníci věnují svůj čas bez nároku na odměnu veřejně prospěšným činnostem nebo druhým lidem. Dobrovolnictví zahrnuje velké množství neformálních a neorganizovaných aktivit zahrnujících nejrůznější formy mezilidské solidarity, typicky sousedskou nebo mezigenerační výpomoc. Dobrovolnictví nicméně má  i institucionalizovanou podobu, při níž se dobrovolníci podílejí na činnosti ve více či méně organizovaných skupinách nebo je jejich práce organizována a zaštiťována nějakou zastřešující organizací. Dobrovolnické aktivity tvoří základ, nebo alespoň podstatnou součást fungování velké části sociálních služeb, aktivit pro děti a mládež, ochrany  životního prostředí a veřejného života obcí. Institucionalizovaná sféra dobrovolnických aktivit je legislativně podchycena zákonem o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb a jeho novelou provedenou zákonem č. 86/2014 Sb. Existuje ovšem jen velmi omezená evidence o rozsahu dobrovolnictví, sociálním složení populace dobrovolníků, motivaci k dobrovolnictví a možnostech rekrutace nových dobrovolníků.

Principal investigator: 
Topics: 
civil society
Grant agency: 
other