Completed project

Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti

Project duration: 
2017 - 2018

Projekt se zaměřuje na analýzu postavení výzkumných pracovnic a pracovníků ve vědě v ČR a na přípravu strategie směřující ke zlepšování jejich postavení. Součástí je rozsáhlý výzkum zaměřený na hloubkovou analýzu problémů, výzev i potenciálu českého prostředí veřejné VaV spočívající na 4 pilířích:

  • reprezentativní dotazníkové šetření zaměřené na různé aspekty rozvoje pracovních drah ve vědě a v akademické oblasti, na proměňující se pracovní podmínky, dopady vědních politik a genderové aspekty těchto proměn;
  • kvalitativní studie zaměřená na hlubší analýzu subtilnějších aspektů akademické kultury, vědecké praxe a akademických drah v různých oborech a typech vědeckých institucích;
  • studium zahraniční praxe v oblasti podpory rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti ve VaV na úrovni vládních orgánů, klíčových aktérů VaV i jednotlivých institucí a analýza přenositelnosti těchto postupů do českého prostředí;
  • rozhovory s aktéry/kami v rozhodovacích pozicích VaV týkající se jejich názorů a postojů k prosazování rovných příležitostí ve VaV a nástrojům jejich podpory.

Projekt je realizován Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., v letech 2017 a 2018 a financuje jej Evropská unie z Evropského sociálního fondu, operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0003571.

 

Attached files