New publications
Published: 20. 9. 2017

Právě vyšlo nové číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research

Monotematické číslo „Gender na neoliberální univerzitě: transnacionální procesy a jejich lokální dopady“ editorsky připravily Kadri Aavik, Birgit Riegraf a Blanka Nyklová.

Monotematické číslo je příspěvkem k výzkumu genderových vztahů v rámci kritické analýzy univerzit. Soustředí se na kategorii genderu ve vztahu k neoliberální univerzitě a zavádění mechanismů nového řízení do akademického prostředí. Většina textů se soustředí na různé podoby neoliberalizace na evropské akademické půdě, číslo ale obsahuje také příspěvek věnovaný Jihoafrické republice. Do čísla mezi jinými přispěli Jeff Hearn, Marcela Linková, Birgit Riegraf a Lena Weber, Deirdre Byrne, Kadri Aavik, Blanka Nyklová.

Celek monotematického čísla tak přispívá k nalezení odpovědí na následující otázky:

  • Jakým způsobem jsou procesy neoliberalizace akademické půdy genderované?
  • Jak proměňuje nové řízení vědy a výzkumu akademickou praxi a jakou roli v tom hraje gender?
  • Jaké důsledky má neoliberalizace univerzit pro stávající a nově se objevující genderové nerovnosti a hierarchie v akademickém prostředí?
  • Jak všechny tyto aspekty ovlivňují tvorbu „genderového poznání“ na akademické půdě a specificky v oboru genderových studií?
  • Jak neoliberalizace ovlivňuje uznávání genderových studií na akademické půdě?

Časopis vychází dvakrát ročně, je zařazen v databázi SCOPUS, ERIH PLUS, Central European Journal of Social Sciences and Humanities a v dalších databázích. Časopis vydává Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., do roku 2016 vycházel pod názvem Gender, rovné příležitosti, výzkum. Tematické zaměření i podmínky pro publikaci článků zůstávají stejné. Prodej a objednávky zajišťuje: Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel.: 210 310 217, email: prodej@soc.cas.cz, www.soc.cas.cz.

Více informací na: www.genderonline.cz