Seminars

(Po)zapomenutý velký pokus o syntézu ekologie a sociologie, Inscape and Landscape – Pierre Dansereau

12. 10. 2017
v 16:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Kanadský profesor botaniky a geografie, jeden z “otců ekologie” Pierre Mackay Dansereau (1911- 2011)  je ve zkratce snad nejlépe charakterizován názvem dokumentárního filmu a jeho životě, nazvaném Ekologie naděje.  Do podvědomí veřejnosti se dostal díky sérii přednášek kanadského rozhlasu Massey Lectures v roce 1973, ze kterých později vznikla jeho kniha Inscape and Landscape: The Human Perception of Environment. Z hlediska metodologického představuje koncept Inscape/Landscape systém, který umožnuje rozlišovat mezi percepcí a skutečností krajiny a zároveň je sbližovat. Je odpovědí na radikální environmentální determinismus z jedné strany a kulturní determinismus ze strany druhé. Ukazuje, že pochopení a praktické uchopení krajiny – landscape, není možné bez Inscape a oba pojmy tvoří provázaný celek.  Dansereau originálně řeší problém sociálního konstruktivismu a interdisciplinarity. I přes četné citace v ekologických kruzích je jeho pojetí Inscape ve společenských vědách téměř neznámé.  Přednáška představí ústřední dvojici pojmů Inspace/Landscape a pokusí se kriticky nahlédnout odkaz P. M. Dansereaua.

 

Doc. PhDr. Miloslav  Lapka, CSc. je absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve vědě začal pracovat v Ústavu krajinné ekologie ČSAV jako interní aspirant, v nástupnické organizaci v Ústavu systémové biologie a ekologie v.v.i. AVČR zastával řadu funkcí včetně předsedy VR. V roce 2008 přešel na EF JU v Českých Budějovicích,  kde v současné době od r. 2015 zastává funkci proděkana pro vědu a výzkum, a nadále externě přednáší na Katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze téma sociologie krajiny a kulturní ekologie v rámci kursů ECES pro studenty z USA a programu ERASMUS. Je autorem  a spoluautorem  více než  stovky vědeckých cizojazyčných a  českých publikací, včetně desítky impaktovaných prací a monografií převážně v oblasti environmental studies a sociologie.