Other publication
Vohlídalová, Marta. 2017. „Genderové rozdíly v odměňování očima veřejnosti v České republice.“ Výzkumná zpráva z dotazníkového šetření realizovaného v rámci projektu: „Jak na rovnost v odměňování... aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!“.

Výzkum uskutečnilo oddělení Gender a sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v rámci projektu „Jak na rovnost v odměňování... aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!“ financovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu, operačního programu Zaměstnanost č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003501. Dotazníkové šetření bylo provedeno ve spolupráci s Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Sběr dat proběhl jako součást pravidelného omnibusového šetření 3. – 13. 4. 2017 formou osobních rozhovorů tazatelů a tazatelek s dotazovanými. Výběr respondentů a respondentek byl prováděn kvótně na základě proměnných: kraj (NUTS 3), velikost místa bydliště, pohlaví, věk a vzdělání. Výsledný soubor zahrnuje vzorek 1 032 dotázaných (502 mužů a 530 žen) ve věku nad 15 let, který je reprezentativní pro populaci ČR z hlediska výše uvedených kvótních charakteristik. Vzhledem k tomu, že šetření bylo součástí omnibusu, který CVVM opakuje zhruba jednou za měsíc, odpovídali dotazovaní také na řadu dalších otázek, jež se netýkaly přímo tématu nerovností na pracovním trhu nebo genderových rozdílů v odměňování. Ta část dotazníku, která vznikla v rámci projektu „Jak na rovnost v odměňování... aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!“, mapovala následující hlavní oblasti, podle nichž je strukturována i tato výzkumná zpráva: 1) Obecné povědomí o skupinách znevýhodněných na pracovním trhu v ČR (jaké skupiny lidé považují za nejzranitelnější na pracovním trhu) a názory veřejnosti na postavení žen na pracovním trhu ve srovnání s muži (zda lidé považují postavení žen na pracovním trhu za rovnocenné s muži a v jakých oblastech spojených s pracovněprávními vztahy a kariérním růstem jsou podle jejich názoru šance žen a mužů nejvíce/nejméně vyrovnané); 2) Zkušenosti veřejnosti se znevýhodněním na pracovním trhu (obecné zkušenosti a konkrétní zkušenosti v jednotlivých oblastech pracovněprávních vztahů a kariérního růstu, včetně zkušeností se znevýhodněním v mzdové oblasti a zkušeností s dotazy potenciálních zaměstnavatelů na soukromé záležitosti při přijímacím pohovoru); 3) Názory veřejnosti na genderové rozdíly v odměňování (na závažnost problému, na jeho příčiny a případné možnosti jeho řešení); 4) Zkušenosti lidí s genderovými rozdíly v odměňování na pracovišti a pracovní klima (jaké názory mají lidé na rovnost odměňování v jejich organizaci a do jaké míry s tím souvisí pracovní klima na jejich pracovišti – zejména skutečnosti, do jaké míry lidé sdílejí informace o svých mzdách a zda jsou na pracovišti nastavena transparentní pravidla odměňování). Velikosti vzorku, z nichž vycházejí jednotlivé analýzy, se pochopitelně liší a nedosahují vždy plného souboru 1 032 respondentů a respondentek. Důvodem je, že někteří lidé na některé otázky nechtěli odpovídat, ale především to, že různé otázky jsou relevantní pro různé skupiny lidí (např. na některé otázky odpovídali pouze lidé, kteří jsou aktuálně ekonomicky aktivní, zatímco na jiné odpovídali lidé, kteří byli v minulosti alespoň jedenkrát zaměstnáni). 

ISBN 978-80-7330-309-9

Left

Department: 
Topics: 
gender
wages and incomes
work
family
Share this page