New publications
31. 1. 2019
17.00 Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR a Nesehnutí Vás srdečně zvou na vítání knihy Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech autorek Aleny Křížkové, Romany Markové Volejníčkové a Marty Vohlídalové.

Slavnostní vítání knihy se koná 31. ledna 2019 od 17 hod. v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1.

Rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů v České republice je jedním z nejvyšších v Evropské unii a dlouhodobě se pohybuje kolem 22 %. Představíme první výzkum, který v českém kontextu mapuje hlediska jednotlivých aktérek a aktérů vyjednávání a kontroly mezd. Na místě bude zdarma k dispozici nová publikace Aleny Křížkové, Romany Markové Volejníčkové a Marty Vohlídalové Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech.

Pozvánka ve formátu PDF.

V rámci akce budou představeny rovněž další publikace:

Životní příběhy jako zrcadlo nerovnosti
Příčiny a také dopady problému nerovného odměňování spočívají v řadě neviditelných souvislostí, u nichž je měřitelnost obtížnější. Jedná se o souvislosti, které se nedají vyjádřit čísly, přestože v jejich hloubce nacházíme vysvětlení našich zkušeností a také vlivů, které dopadají na kvalitu našeho života. Jde například o souvislosti mezi stereotypy, které má společnost o roli žen a mužů, a jejich dopad na naše profesní uplatnění. Jde také o hodnotu, kterou má v naší společnosti péče o osoby blízké či o to, jak bychom se o péči ať už o děti, blízké či domácnost měli spravedlivě dělit. S hodnotou péče jako takové pak souvisí nastavení finančního ocenění v profesích jako je zdravotnictví, sociální práce či školství, v nichž ženy tvoří většinu zaměstnanců a zaměstnankyň. Jde i o to, jak si ceníme transparentnosti v naší společnosti a jaký to má dopad na možnost dozvědět se, že jsme ve své práci hodnoceni spravedlivě. A v neposlední řadě jde také o souvislosti mezi možností se na trhu práce uplatnit a tím, jak do tohoto procesu vstupují předsudky spojené s odlišnou etnicitou, vyšším věkem či představou mateřství, které v očích některých zaměstnavatelů i zaměstnavatelek představují automaticky nižší pracovní výkonnost.
Publikace se zabývá hlubšími souvislostmi nerovnosti v odměňování žen a mužů v České republice. Představuje životní příběhy šesti žen, které pocházejí z různých prostředí, mají rozdílný věk i zkušenosti z různých oblastí práce včetně sféry neoficiálního tzv. černého trhu. Příběhy jsou doplněny aktuálními výzkumy i odbornými diskuzemi, které se dotýkají nerovného postavení žen a mužů v České republice.

Analýza diskuze o nerovném odměňování žen a mužů v českých médiích.  
Nerovné odměňování mezi muži a ženami je relevantní součástí veřejné debaty. Jednou z důležitých složek veřejné diskuze jsou média, která jsou komunikátorem, skrze který promlouvají jednotliví účastníci a účastnice debaty.
Jednou z důležitých složek veřejné diskuze o nerovném odměňování jsou média. Analýza diskuze o nerovném odměňování žen a mužů v českých médiích zkoumá, jakým způsobem je diskuze o mzdové nerovnosti vedená, kdo má možnost v daných tématech vystupovat a jaké argumenty jsou v diskuzi používány.

Měla babka čtyři jabka a dědoušek… pět?
Popularizační brožura výsledků výzkumů Sociologického ústavu AV ČR:

  • Genderové rozdíly v odměňování očima české veřejnosti (Vohlídalová 2017)
  • Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech (Křížková, Marková Volejníčková, Vohlídalová 2018)

Aneb co si o nerovném odměňování žen a mužů myslí česká veřejnost?
Publikace představuje nejrůznější aspekty a souvislosti nerovného odměňování žen a mužů v České společnosti. Zejména přibližuje veřejnosti výsledky výzkumů Sociologického ústavu AV ČR, připojuje k nim grafické zpracování dat výzkumů, představuje možnosti, které se nám nabízejí v boji proti nerovnému odměňování. Na základě stereotypů, které o tématu nerovného odměňování v české společnosti panují, otevírá diskuzi o tom, jaký dopad má tento problém nejen na ženy samotné, ale na celé domácnosti.

Share this page