Seminars

Propojování fyziologie a politiky: Sdílení zkušeností z pobytu na University of Nebraska–Lincoln

30. 5. 2019
14:30 hodin, zasedací místnost Ústavu dějin umění, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Vznik a rozdíly v politických postojích jsou tradičně připisovány vlivu prostředí. Zásadní role se přisuzuje především rodině. Představa o výlučném vlivu prostředí na vývoj politických postojů je však postupně opouštěna. Od počátku 21. století se v politologii objevuje výzkum zaměřující se na význam genetických faktorů pro formování politických postojů. Genetické predispozice jsou chápány jako zprostředkující článek, který rozhoduje o tom, jak lidský organismus zpracuje vlivy prostředí. Poznatky z tohoto výzkumu nasvědčují, že pro pochopení vzniku a změny politických postojů je přínosné brát v úvahu jak vliv prostředí, tak biologických faktorů. Katedra politologie na Nebraské univerzitě jako jedna z mála disponuje vlastní fyziologickou laboratoří umožňující výzkum politických postojů a chování v závislosti na biologických proměnných. Výzkum, na němž jsem měl možnost se na Nebraské univerzitě podílet, se zabýval souvislostmi mezi politickou ideologií a psychofyziologickými reakcemi na mediální výstupy a zprávy. Cílem semináře je na základě zkušeností z práce na experimentu Nebraské univerzity představit a popsat na konkrétním příkladu možnosti využití fyziologické laboratoře k výzkumu politických postojů a chování.

Aleš Kudrnáč je politolog působící na oddělení Sociologie politiky Sociologického ústavu Akademie věd ČR, kde se věnuje politickým postojům a chování mladých lidí. Publikoval odborné stati v českých i zahraničních impaktovaných odborných časopisech (e.g. Political Studies, Journal of Youth Studies, Young: Nordic Journal of Youth Research) a podílel se na projektu panelového šetření českých domácností Proměny české společnosti (2015–2018). V rámci mobilitního projektu OPVVV (Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. – číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008471) strávil v loňském roce šest měsíců na University of Nebraska-Lincoln, kde v laboratoři politické fyziologie (Political Physiology Laboratory) získával zkušenosti v experimentálních metodách. Od července 2019 nastupuje na Umeå University jako postdoktorand v rámci projektu The Evolution of Prejudice.

Seminář bude probíhat v češtině a není třeba se předem registrovat.