Media
Published: 7. 1. 2020

Bernard et al.: „Chudoba a znevýhodnění na venkově jsou marginalizovanými tématy sociálního výzkumu“

Sociolog Josef Bernard, vedoucí oddělení Lokálních a regionálních studií, publikoval spolu s dalšími autory (Anjou Decker, Sandrou Contzen a Markem Shucksmithem) článek v populárním magazínu Sociology Lens. Zaměřuje se v něm na sociologickou perspektivu při zkoumání chudoby na venkově.

Ilustrace: Pixabay.com

„Chudoba a znevýhodnění na venkově zůstávají marginalizovanými tématy rurálních studií i sociálního výzkumu,“ upozorňují autoři a vysvětlují záměry článku Poverty and Social Exclusion in Diversified Rural Contexts, jenž jim o několik měsíců dříve vyšel v časopise Sociologia Ruralis. V něm společně přezkoumávají stávající stav vědění a navrhují šest témat pro další prohloubení výzkumu: rozvinutí europeizace a internacionalizace výzkumu chudoby na venkově; zohlednění prostorové diferenciace venkova a místních specifik; zkoumání vztahu mezi venkovskou chudobu a globálními procesy; konceptualizace multidimenzionality chudoby a mocenských vztahů, které ji ovlivňují; výzkum sociokulturních aspektů znevýhodnění na venkově a analýzu časové dynamiky venkovské chudoby.

Na základě posledních dvou dekád výzkumu chudoby na venkově usuzujeme, že sociologové venkovské chudobě a znevýhodnění stále věnují nedostatečnou pozornost, navzdory tomu, že se jedná o rozšířené sociální problémy. Venkovským oblastem byla ovšem v nedávné době věnována zvýšená pozornost zejména z obav o osud ‚zaostávajících míst‘ a kvůli vzestupu populismu. Sociologické studie potvrzují, že v různých venkovských kontextech skutečně existují pocity vyloučení a zaostávání související s úpadkem místních ekonomik, infrastruktury a sociálního prostředí. Představa o všeobecném zaostávání venkovských oblastí je však spíše imaginací, která je hluboce zakotvena v myšlení moderní společnosti. Současná teze o prohlubování rozdílů mezi městy a venkovem, které vedou k růstu populismu, je příliš zjednodušující,“ tvrdí v závěru článku zmínění autoři.

Podle nich toho sociologie ví dost o procesech, které leží v základech venkovské chudoby a znevýhodnění, téma však stále zůstává nedostatečně prozkoumáno a je třeba mu věnovat nadále – a urgentně – zvýšenou pozornost.

Celý text naleznete online. Josef Bernard a Anja Decker k tématu venkovské chudoby a nerovností v loňském roce publikovali rovněž statě Where Have All the Rural Poor Gone? Explaining the Rural–Urban Poverty Gap in European Countries a The Ambiguous Experience of Motherhood in the Western Bohemian Countryside: Exploring Rural Gender Inequalities Through the Framework of Precarity. Spolu s dalšími kolegyněmi a kolegy se Bernard také podílel na monografii Nic se tady neděje... Životní podmínky na periferním venkově, kterou v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR vydalo Sociologické nakladatelství SLON.