Press releases
Published: 15. 12. 2010

TISKOVÁ ZPRÁVA - Vyhlášení Ceny Milady Paulové v oboru ekonomie za rok 2010

Dne 17. prosince 2010 proběhne slavnostní vyhlášení 2. ročníku Ceny Milady Paulové za celoživotní přínos vědě, kterou v roce 2010 ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš udělí v oboru ekonomie. Slavnostní ceremoniál se koná ve 14 hod. v Malém zrcadlovém sále MŠMT.

 

Mezi letošními nominovanými jsou:

Dne 17. prosince 2010 proběhne slavnostní vyhlášení 2. ročníku Ceny Milady Paulové za celoživotní přínos vědě, kterou v roce 2010 ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš udělí v oboru ekonomie. Slavnostní ceremoniál se koná ve 14 hod. v Malém zrcadlovém sále MŠMT.

 

Mezi letošními nominovanými jsou:

 • Doc. PhDr. Lenka Adamcová, CSc., Metropolitní univerzita Praha, katedra mezinárodního obchodu a Centrum pro studia mezinárodních ekonomických vztahů
 • Doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, katedra měnové teorie a politiky
 • Ing. Magdalena Hunčová, Ph.D., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
 • Prof. Ing. Dr. Drahomíra Pavelková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • Doc. Ing. Márie Režňáková, CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí
 • Ing. Růžena Vintrová, DrSc., Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s.

 

Laureátku na letošní Cenu Milady Paulové navrhla ministru školství, mládeže a tělovýchovy šestičlenná porota ve složení:

 • Ing. Mojmír Hampl, Ph.D., viceguvernér ČNB
 • Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., ředitel CERGE-EI
 • Ing. Jan Marek, CSc., ředitel odboru Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, MŠMT
 • Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D., katedra ekonomie Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
 • RNDr. Jana Ryšlinková, CSc., děkanka US Bussines School Praha, předsedkyně poroty
 • Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., katedra politických a společenských věd Vysoké školy mezinárodních vztahů Praha

 

Prostřednictvím udílení Ceny Milady Paulové si MŠMT klade za cíl veřejně ocenit vědeckou práci významných českých badatelek a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují. Cena nese jméno první ženy, jež získala právo přednášet na univerzitě (1925) a také se stala první profesorkou (1939) na našem území, historičky Milady Paulové.

 

Kontakt:

 

Mgr. Jiřina Fryčová, M.A.
Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha
Tel: +420 234 811 788
GSM: +420 725 807 136
E-mail: jirina.frycova@msmt.cz

 

Profily nominovaných

Doc. PhDr. Lenka Adamcová, CSc. působí v oboru rozvojové ekonomiky, o jejíž zachování a rozmach se v kontextu ČR zasloužila. V roce 2004 byla díky její práci zahájena výuka specializace Rozvojová studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, jejíž nedílnou součástí se stal i obor rozvojová ekonomika. K dnešnímu dni vychovala tato specializace již stovky mladých lidí se zájmem a znalostmi z oboru. Někteří z nich zastávají významné posty v mezinárodních organizacích, v institucích státní správy, v nevládních organizacích či v soukromé sféře. Kromě toho se Lence Adamcové podařilo vychovat i své nástupce, absolventy doktorských studijních programů, kteří jsou dnes činní ve výzkumu rozvojových ekonomik. Lenka Adamcová po několik let patřila k ojedinělým výzkumným pracovnicím a vysokoškolským pedagožkám v regionu střední Evropy, jež se oboru věnovaly, a získala si tím mezinárodní věhlas a uznání. Lenka Adamcová je členkou mnoha mezinárodních profesních a zájmových organizací a autorkou několika desítek odborných publikací a článků.

 

Doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. se od počátku profesní dráhy zabývá především problematikou mezinárodních financí a devizových kurzů. Její publikační a pedagogická činnost je rozsáhlá. Od 70. let pracovala jako řešitelka nebo spolupracovnice 12 výzkumných projektů či studií včetně těch mezinárodních. Od devadesátých let se intenzivně věnuje internacionalizaci pedagogického procesu na Vysoké škole ekonomické v Praze: připravila několik předmětů v anglickém jazyce, organizovala programy zapojení zahraničních hostujících profesorů do pedagogického procesu a výrazně přispěla k uskutečnění značného počtu odborných stáží českých akademických pracovníků na renomovaných evropských a amerických univerzitách. Jaroslava Durčáková měla také rozhodující podíl na tom, že VŠE byla v devadesátých letech přijata do mezinárodních sítí prestižních evropských a světových univerzit, dlouhodobě působila ve vrcholných orgánech významných evropských asociací a institucí v oboru ekonomických a manažerských studií.

 

Ing. Magdalena Hunčová, Ph.D. je vedoucí katedry financí a účetnictví Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde se zasloužila o akreditaci několika studijních oborů a kde působí jak pedagogicky, tak ve správních a rozhodovacích orgánech. Magdalena Hunčová se zabývá oborem sociální, kooperativní a veřejné ekonomiky, jako jedna z prvních provedla analýzu (koncem 90. let politicky kontroverzního) konceptu družstevní (kooperativní) ekonomiky, analyzovala pojmy sociální ekonomika (v širokém pojetí) a sociální podnik. V současnosti se zabývá především tématem produkce pozitivních sociálních externalit a s tím spojených otázek důvěryhodnosti, financování sociálních a environmentálních užitků, včetně specifických finančních institucí, a také aktivní účastí (sdružených) občanů. Je autorkou řady publikací, účastní se českých i mezinárodních výzkumných projektů a odborných konferencí. Magdalena Hunčová významně spolupracuje s organizacemi občanského sektoru, profesními a dalšími zájmovými organizacemi. V soukromé oblasti je zapojena do aktivit neziskové organizace v oblasti pěší turistiky v Ústí nad Labem.

 

Prof. Ing. Dr. Drahomíra Pavelková je děkankou Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a ředitelkou Ústavu financí a účetnictví na této fakultě. Její pedagogické a vědecko výzkumné působení je zaměřeno na oblast podnikových financí a řízení hodnoty a výkonnosti podniku. Iniciovala a rozvinula výzkumné aktivity v oblasti rozvoje klastrů, klastrové politiky zapojených subjektů a hodnocení jejich přínosů a výkonnosti, mimo jiné také v kontextu problematických aspektů širokého společenského a hospodářského vývoje. Drahomíra Pavelková přednáší v magisterském programu, je školitelkou řady doktorandů a doktorandek, působí v akademických orgánech univerzity a je autorkou tří monografií, osmi učebních textů a mnoha odborných článků v domácích a zahraničních vědeckých a odborných časopisech. Spolupracuje také s podniky v oblasti řízení a měření výkonnosti, oceňování podniků a podílí se na praktické aplikaci výsledků výzkumu rozvoje a výkonnosti klastrů a benchmarkingu podniků. Soukromě se jako členka Rotary klubu věnuje filatropii, především péči o seniory.

 

Doc. Ing. Márie Režňáková, CSc. působí na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, kde se podílí na tvorbě koncepce výuky předmětů zaměřených na finanční řízení podniku ve všech stupních studia, přednáší ve studijních programech MBA a LL.M a úspěšně vede diplomové a disertační práce. Je členkou Oborové rady doktorského programu Ekonomika a management a garantkou bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně a magisterského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku. Výzkumná činnost Márie Režňákové se zaměřuje na finanční řízení podniku, které nechápe jen v ryze ekonomických kategoriích, ale i v sociálně ekonomických souvislostech. Márie Režňáková je hlavní řešitelkou bilaterálního projektu analyzujícího finanční řízení podniků v ČR a SR, spoluřešitelkou osmi výzkumných projektů, spoluautorkou devíti odborných knih, autorkou více než 20 článků ve vědeckých časopisech a spolu/autorkou 55 příspěvků prezentovaných na mezinárodních vědeckých konferencích a publikovaných v recenzovaných sbornících. Od roku 2008 je proděkankou pro tvůrčí činnost a doktorský program.

 

Ing. Růžena Vintrová, DrSc. se dlouhodobě zabývá makroekonomickým výzkumem, především souvislostmi makroekonomické stability a ekonomického růstu. Konkrétně se zaměřuje na širší mezinárodní srovnání vývoje české ekonomiky a ekonomik tranzitivních zemí a otázky evropské ekonomické integrace, věnuje se sbližování české ekonomiky a vyspělých zemí EU a v současnosti také analyzuje dopady hospodářské recese na ekonomickou pozici a konkurenceschopnost ČR a středoevropských (nových) členských zemí. Ve svých pracích upozorňuje na nedostatečnou vypovídací schopnost hrubého domácího produktu jako ukazatele hodnocení ekonomického výkonu a vývoje životní úrovně a kritizuje malou pozornost, jež je dosud věnována zkoumání a vývoji alternativních ukazatelů. Prosazuje komplexní přístup opírající se o alternativní ukazatele národních účtů v makroekonomické analýze. Růžena Vintrová pracuje v Centru ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, hojně publikuje, spolupracuje se zahraničím a angažuje se v profesních organizacích.