Published: 26. 3. 2021
Tenders

Přichází jarní kolo výzvy Akademie věd ČR k předkládání žádostí o podporu z Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR (odevzdání podkladů na AV ČR je do 8. 4. 2021). Cílem programu je zajistit přiměřené mzdové zabezpečení vybraných kvalitních a perspektivních postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Jindřich Krejčí, pověřený řízením Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení pro zájemce o získání mzdové podpory postdoktorandů v Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i., a to z Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Lhůta pro projevení zájmu o účast ve výběrovém řízení končí ve čtvrtek 8. 4. 2021 ve 14 hodin. Zájem musí být vyjádřen emailem zaslaným na adresu socmail@soc.cas.cz.

Cílem programu je zajistit přiměřené mzdové zabezpečení vybraných kvalitních a perspektivních postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Podpora je určena mladým vědeckým pracovníkům do 2 let po získání titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené; doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, a to pokud od udělení titulu PhD., Dr. nebo jejich ekvivalentu a podáním návrhu na zařazení do Programu PPLZ neuplynuly více než 4 roky. Další podrobnosti o podmínkách a termínech pro podání žádosti jsou v příloze a pro pracovníky ústavů AV ČR také zde

Přihláška do výběrového řízení v Sociologiockém ústavu AV ČR, v. v. i., musí obsahovat:

  • název a rámcový pracovní program/abstrakt projektu, na kterém chce kandidát pracovat (v rozsahu max. 1 normostrany)
  • u externích přihlášených též název útvaru pracoviště, do kterého má být navrhovaný kandidát zařazen,
  • strukturovaný životopis kandidáta a doložení jeho vědeckých a případně organizačních a pedagogických schopností včetně perspektivy jeho profesního uplatnění na pracovišti
  • prohlášení kandidáta, že souhlasí s navrženými pracovními podmínkami a pracovním programem
  • projekt může být rozvržen do jednoho či dvou let.

Přihlášky budou posouzeny ustanovenou výběrovou komisí. Vybraní zájemci o získání podpory budou následně osloveni s žádostí o vypracování kompletních podkladů. Výběrová komise ve druhém kole výběrového řízení rozhodne o tom, jaké kandidáty či kandidátky doporučí k postoupení žádosti na Akademii věd. Úspěšní kandidáti doporučení výběrovou komisí následně připraví ve spolupráci s vedením Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., oficiální žádost o podporu prostřednictvím on-line aplikace KIS. Termín Akademie věd ČR k předkládání žádostí je 30. 4. 2021. Konečné rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí podpory učiní Akademie věd.

Share this page