Press releases
Published: 14. 11. 2011

Otevřený dopis Národního kontaktního centra – ženy a věda vyzývající premiéra k zajištění rovného zastoupení žen a mužů v nově jmenované Radě pro výzkum, vývoj a inovace podpořila již více než stovka vědkyň, vědců a dalších osobností veřejného života

Dopis podpořila již více než stovka osobností z oblasti vědy i veřejného života, mimo řady dalších prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. z CERGE-EI, PhDr. Marie Čermáková, ředitelka Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., MUDr. Radim Šrám, DrSc., vedoucí oddělení genetické ekotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., vedoucí Ústavu biochemie a mikrobiologie VŠCHT v Praze, prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice či JUDr. Jan Bárta, CSc., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i.

Otevřený dopis Národního kontaktního centra – ženy a věda vyzývající premiéra k zajištění rovného zastoupení žen a mužů v nově jmenované Radě pro výzkum, vývoj a inovace podpořila již více než stovka vědkyň, vědců a dalších osobností veřejného života

Praha 14. 11. 2011 – V otevřeném dopise ze dne 31. 10. 2011 vyzvalo Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., s podporou České ženské lobby premiéra Petra Nečase k zajištění rovného zastoupení žen a mužů v Radě pro výzkum, vývoj a inovace, kterou má premiér v blízké době jmenovat. Dopis podpořila již více než stovka osobností z oblasti vědy i veřejného života, mimo řady dalších prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. z CERGE-EI, PhDr. Marie Čermáková, ředitelka Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., MUDr. Radim Šrám, DrSc., vedoucí oddělení genetické ekotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., vedoucí Ústavu biochemie a mikrobiologie VŠCHT v Praze, prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice či JUDr. Jan Bárta, CSc., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i.

 

Zastoupení žen je v Radě pro výzkum, vývoj a inovace dlouhodobě velice nízké. Národní kontaktní centrum – ženy a věda na situaci v minulosti upozorňovalo a apelovalo na rovné zastoupení žen a mužů v tomto orgánu (dopis č. 1/NKC/2010, 341-2/MČ/2010). Na alarmující stav zastoupení žen v rozhodovacích pozicích ve výzkumu a vývoji poukazuje i nedávná závěrečná zpráva Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v České republice.1

Argumentace proti jmenováním do funkce na základě pohlaví jsou založeny na tom, že rozhodovat má kvalita, nikoli pohlaví. Otázku kvality nelze pochopitelně podcenit, zejména pokud jde o oblast výzkumu, vývoje a inovací. V České republice na pozici výzkumné pracovnice působí 7490 žen (ČSÚ 2010), zatímco Rada pro výzkum, vývoj a inovace se skládá pouze ze 17 členů. Je proto oprávněné předpokládat, že mezi několika tisíci lze nalézt 8 expertek, které by práci v Radě pro výzkum, vývoj a inovace přijaly a vykonávaly stejně kvalitně a svědomitě jako jejich kolegové.

Seznam všech osob, které dosud výzvu podpořili, je v příloze a také na internetové adrese http://www.zenyaveda.cz/html/index.php?s1=1&s2=1&s3=1&s4=0&s5=0&s6=0&m=1&typ=clanky&recid_cl=2848.

Výzvu Národního kontaktního centra je možné i nadále podpořit, a to na internetové adrese: http://www.zenyaveda.cz/html/index.php?s1=5&s2=1.

 

Kontaktní osoba:

Marcela Linková

Koordinátorka Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1

Marcela.linkova@soc.cas.cz

Tel: 222 221 753, 604 239 802

 

 

 

1 Závěrečná zpráva Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v České republice

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ipn-pro-oblast-terciarniho-vzdelavani-vyzkumu-a­vyvoje/mezinarodni-audit-vedy-vyzkumu-a-inovaci/soubory-ke-stazeni

 

Příloha: Seznam osob, které k 13. 11. 2011 podpořili výzvu Národního kontaktního centra – ženy a věda k zajištění rovného zastoupení žen a mužů v nově jmenované Radě pro výzkum, vývoj a inovace dle pořadí jejich podpisu.

 

Bc. Pavla Neuner, kurátorka muzejní sbírky, Židovské muzeum v Praze

Doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc., vědecká pracovnice, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

PhDr. Dana Musilová, CSc., prorektorka pro vnitřní záležitosti Univerzity v Hradci králové

Petra Stěhulová, studentka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Mgr. Pavel Kubaník, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Mgr. Martin Hříbek, Ph.D., odborný asistent, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Mgr. Zuzana Uhde, doktorandka, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Ing. Zuzana Chytková, PhD., odborná asistentka, Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze

Ing. Jitka Jágrová, CSc., odborná asistentka, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci

Mgr. Tereza Jiroutová, lektorka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Ing. Taťana Vacková, Ph.D., vědecká pracovnice, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Prof. PhDr. Lenka Rovná, Ph.D., vedoucí Katedry západoevropských studií Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy

Mgr. Jana Valdrová, Ph.D., Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Mgr. Ľubica Kobová, MA, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

PhDr. Milan Drápala, vedoucí redaktor odborného historického časopisu Soudobé dějiny, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc., vedoucí katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

Mgr. et Mgr. Markéta Vaňková, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

PhDr. Dagmar Dreslerová, vedoucí oddělení prostorové archeologie Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Lenka Sýkorová, IT specialistka, MŠMT

Yasar Abu Ghosh, Ph.D., vedoucí katedry obecné antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

RNDr. Jelena Paříková, ústavní hygienička, Revmatologický ústav Praha

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., vedoucí katedry politologie a společenských věd Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Mgr. Petra Ezzeddine, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Kateřina Lišková, Ph.D., odborná asistentka, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

MgA. Jarmila Třísková, podnikatelka

Tereza Stöckelová, Ph.D., vědecká pracovnice, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

PhDr. Monika Janíková, klinická psycholožka, DC Paprsek

Mgr. Kateřina Svítilová, na volné noze

Mgr. Irena Košíčková, fundraiserka, Nesehnutí, o.p.s.

Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., vedoucí katedry výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

PhDr. Hana Fořtová, vědecká pracovnice, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

Jan Soukup, režisér

Mgr. Kateřina Uhlířová, doktorandka, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Mgr. Václav Houfek, vedoucí historického oddělení Muzea města Ústí nad Labem

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů Univerzity Pardubice

Doc. Ing. Jana Frková, Ph.D., výzkumná pracovnice, Fakulta Stavební Českého vysokého učení technického v Praze

PaeDr. Alena Jůvová, Ph.D., odborná asistentka, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

RNDr. Hana Sychrová, CSc., vedoucí oddělení Membránový transport Fyziologické ústavu AV ČR, v.v.i.

JUDr. Jan Bárta, CSc., ředitel Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.

Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha

Doc. RNDr. Jarmila Pazlarová, CSc., Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha

PhDr. Marie Čermáková, ředitelka Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Ing. Anette Tizolová, doktorandka Vysoké školy chemicko-technologické Praha

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D., zástupce ředitele pro vědeckou činnost Husitské muzeum v Táboře

Mgr. Olga Horáková , Ph.D., postdoktorandka, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D., postdoktorandka, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

Ing. Jitka Viktorová, Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha

Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., vedoucí Ústavu biochemie a mikrobiologie Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha

Klára Chládková, studentka, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzita v Brně

PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D., výzkumná pracovnice, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., pracoviště Brno

Mgr. Martin Škabraha, Ph.D., akademický pracovník, Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Ing. Maréta Pokorná, vědecká pracovnice, Alfred-Wegener-Institut, Neumayerova stanice

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., vědecký pracovník, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc., akademická pracovnice, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Mgr. Marcela Strnadová, vědecká pracovnice, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Krč

Ing. Martin Čapek, Ph.D., výzkumný pracovník, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

RNDr. Jana Novotná, CSc., vědecká pracovnice, Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.

RNDr. Šárka Růžičková, vědecká pracovnice, Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.

PhDr. Vivienne Soyková, vědecká asistentka, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze

Michael Heyrovský, Ph.D., vědecký pracovník, Ústav fyzikální chemie AV ČR, v.v.i.

Bc. Zdeňka Hanusová, studentka, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

MUDr. Hana Vaňková, odborná asistentka, 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Petra Procházková, Ph.D., vědecká pracovnice, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jana Voříšková, MSc., doktorandka, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

MUDr. Radim Šrám, DrSc., vedoucí oddělení genetické ekotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Mgr. Kristýna Pešáková, doktorandka, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Tomáš Uhlíř, projektový manažer, BIOCEV – Ústav molekulární genetiky, AV ČR,v.v.i.

MUDr. Martin Rossmeisl, PhD, vědecký pracovník, Fyziologický ústav Akademie věd České republiky v.v.i.

Jana Outratová, statistička/informatička, v důchodu

Miluš Kotišová, prezidentka.cz

Mgr. Zuzana Macek-Jílková, PhD., vědecká pracovnice, Université Joseph Fourier, Francie

Dagmar Lorenz-Meyer, Ph.D., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

PhDr. Iva Šmídová, Ph.D., akademická pracovnice, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D., proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Ostravské univerzity v Ostravě

PhDr. Lenka Škrábalová, Ph.D., Ministerstvo průmyslu a obchodu

Mgr. Martina Halířová, Ph.D., akademická pracovnice, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Doc. RNDr. Jana Kotková, CSc., vědecká pracovnice, Česká geologická služba a Masarykova univerzita Brno

Doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D., proděkanka pro zahraniční vztahy a anglické programy, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

PhDr. Hana Havelková, Ph.D., vedoucí katedry genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Mgr. Michaela Lišková, doktorandka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.

Prof. PhDr. Alena Plháková, akademická pracovnice, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., akademická pracovnice, Fakulta strojní, České vysoké učení v Praze

Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., akademická pracovnice, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice

Doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc., vědecká pracovnice, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Mgr. Doubravka Olšáková, Ph.D., vědecká pracovnice, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Kateřina Plesková, DiS., projektová a finanční manažerka, ZO ČSOP Veronica

Doc. Libora Oates-Indruchová, Ph.D., akademická pracovnice, Ludwig Boltzmann Institute for European History and Public Spheres, Vienna

Mgr. Petr Pabian, Th.D., akademický pracovník, Fakulta sociálních věd Univerzity Pardubice

Mgr. Johana Chylíková, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D., vedoucí katedry studií občanské společnosti Univerzity Karlovy

Mgr. Michaela Vojtková, vedoucí Tiskového oddělení a šéfredaktorka webových stránek Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D., akademická pracovnice, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

PhDr. Hana Hašková, Ph.D., vědecká pracovnice, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., Univerzita Karlova, CERGE a NHÚ AV ČR, v.v.i.

RNDr. Martina Roeselová, PhD., vědecká pracovnice, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, doktorandka, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Naďa Straková, publicistka, Týdeník Respekt

Mgr. Ladislava Suchá, akademická pracovnice, Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity

Mgr. Eva Hejzlarová, doktorandka, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova

Monika Skopalová, politička, Strana zelených

Mgr. Ondřej Horký, výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů

 

Česká ženská lobby

Národní kontaktní centrum - ženy a věda