Press releases
Published: 2. 8. 2012

ČESKÁ VĚDA DO ROKU 2030 V REŽII MUŽŮ: VLÁDNÍ PRIORITY JSOU GENDEROVĚ SLEPÉ

Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

 

ČESKÁ VĚDA DO ROKU 2030 V REŽII MUŽŮ: VLÁDNÍ PRIORITY JSOU GENDEROVĚ SLEPÉ

Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

 

ČESKÁ VĚDA DO ROKU 2030 V REŽII MUŽŮ: VLÁDNÍ PRIORITY JSOU GENDEROVĚ SLEPÉ

2. 8. 2012, Praha - Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., (NKC-ŽV) kritizuje vládu za obcházení strategie genderového mainstreamingu při přípravě dokumentu Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací[1] (Priority VaVaI), který byl vládou ČR schválen dne 19. 7. 2012. NKC-ŽV poukazuje na to, že na tvorbě Priorit VaVaI se podílelo z celkem 119 odborníků jen 12 žen (tj. 9 %) a že je dokument genderově slepý a nezohledňuje specifické potřeby a rizika ženské populace.

 

Priority VaVaI si kladou za cíl definovat předmět veřejného a státního zájmu. Měly odpovídat „klíčovým potřebám české společnosti“[2]. Z 91 % však tyto priority definovali mužští experti.

Česká republika má přitom dlouhodobě naprosto nedostatečné zastoupení žen mezi osobami, které rozhodují o směřování výzkumu, vývoje a inovací.[3] V mezinárodním srovnání jí podle nejnovějších statistických šetření v tomto ohledu patří předposlední, 24. místo z 25 evropských zemí.[4] Čí zájem byl zohledněn? Jak byl definován veřejný zájem, když byly vyloučeny zástupkyně poloviny české populace?

NKC-ŽV také dlouhodobě kritizuje ignorování genderové problematiky v české vědní politice.[5]

Česká republika se k naplňování strategie genderového mainstreamingu zavázala hned v několika nadnárodních i národních dokumentech.[6] Veškeré dokumenty, které jsou předkládány na jednání vlády, mají být posouzeny s ohledem na jejich případný dopad na ženy a muže.[7] V tom všem však vědní politika nadále selhává. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, pod níž vědní politiky včetně dokumentu Priority VaVaI spadají, nejenže neplní nebo není schopna tyto závazky plnit, nevyužívá ani možnost požádat o stanovisko Radu pro rovné příležitosti žen a mužů, která se genderovou problematikou na úrovni státních politik zabývá.[8]

 

Nulová pozornost věnovaná genderovému mainstreamingu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací bude mít dlouhodobý negativní dopad nejen na českou vědu a výzkum, ale též na českou společnost. Jak ukazují zahraniční příklady, zahrnutí genderové dimenze do výzkumného procesu vede k vytváření komplexnější znalosti, jež odpovídá potřebám jak žen, tak mužů, a k vytváření nových příležitostí pro aplikace výzkumu.

 

Více informací ve Stanovisku NKC-ŽV: http://www.zenyaveda.cz/html/downloaddoc.php?id=344

 

Kontakt:

Mgr. Marcela Linková

Národní kontaktní centrum – ženy a věda

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

marcela.linkova@soc.cas.cz

tel.  604 239 802

 

[1] „Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.“ Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=653383.

[2] str. 4/32, Priority VaVaI.

[3] Tenglerová, H. 2011. Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu. Monitorovací zpráva za rok 2010. Praha: SSociologický ústav AV ČR, v.v.i.; Tenglerová, H. 2010. Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu. Monitorovací zpráva za rok 2009. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; Tenglerová, H. 2009. Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu. Monitorovací zpráva za rok 2008. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Dostupné z: http://www.zenyaveda.cz/html/index.php?s1=1&s2=3&s3=24&s4=2&s5=0&s6=0&m=1&typ=clanky&recid_cl=2606.

[4] EC. 2012. „She Figures 2012, leaflet.“ Dostupné z: http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she_figures_2012_en.pdf.

[5] Tenglerová, Hana. 2011. „Politiky nečinnosti: genderová rovnost v české vědní politice.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 1/2011. Dostupné z: http://www.genderonline.cz/cs/issue/29-rocnik-12-cislo-1-2011/209.

Linková, Marcela, Hana Tenglerová. 2008. „Genderová rovnost ve vědě.“ Pp. 88–100 in Petr Pavlík (ed.). Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů. Praha: Open Society Fund Prague. [online – cit. 16. 7. 2012]. Dostupné z: www.proequality.cz/res/data/004/000588.pdf.

NKC. 2009. „Připomínky k 5. pracovní verzi Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009–2015.“ [online – cit. 16. 7. 2012]. Dostupné z: http://www.zenyaveda.cz/html/downloaddoc.php?id=226; další dokumenty viz http://www.zenyaveda.cz/html/index.php?s1=1&s2=3&s3=24&s4=1&s5=0&s6=0&m=1&typ=clanky&recid_cl=2404.

[6] European Commission. 2010. „Strategy for equality between women and men 2010–2015.“ Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0491:EN:NOT; OSN. 1995. „Pekingská akční platforma.“ Dostupné z: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/decision.htm; ÚV. 2001. „Usnesení č. 456 z 9. května 2001 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen v roce 2000.“ Dostupné z: http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/87583366F322678BC12571B6006CC09A.

ÚV. 2011. „Priority a postupy vlády při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v ČR.“ Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rada-pro-rovne-prilezitosti/oddeleni/dokumenty/Usneseni-Priority-2011.pdf.

[7] ÚV. 1998/2011. „Jednací řád vlády.“ Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/jednaci-rad-vlady-91200/.

[8] Přitom Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů předložila již v roce 2010 vládě podnět týkající se institucionálního zabezpečení rovných příležitostí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Oblast VaVaI, která dominantně spadá do gesce údajně poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, zůstává mimo vládní systém zabezpečení rovných příležitostí.

Attached files