Published: 6. 10. 2022
Press releases

Dne 4. října 2022 uspořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním kontaktním centrem — gender a věda Sociologického ústavu AV ČR setkání ombudsosob a dalších lidí, kteří mají na českých vysokých školách na starosti problematiku sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí. Z diskuze vyplynulo, že je především potřeba nastavit vhodné podmínky pro to, aby mohl na univerzitách vzniknout skutečně fungující systém prevence a pomoci pro přeživší. To bude vyžadovat jak personální kapacity, tak finanční podporu.

Setkánní ombudsosob na MŠMT

V úvodu setkání vystoupil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš. „Samotné vysoké školy si závažnost této problematiky uvědomují. Ukazuje to jak růst opatření zmiňovaných ve výročních zprávách, tak dnešní vysoká účast. A jste to právě vy, kdo odvádí nejdůležitější práci v této oblasti,” řekl přítomným zástupcům a zástupkyním vysokých škol.

Jedním z diskutovaných témat bylo zřizování postů ombsudsosob. Častým omezením jsou nedostatečné kapacity úvazků, které brání adekvátnímu pokrytí této problematiky na dané vysoké škole. Diskutující také opakovaně zmínili potřebu získat finanční podporu, aby mohly takové pozice nejen vzniknout, ale také efektivně fungovat.

“Jsem ráda, že počet ombudsosob na rektorátech vysokých škol i na jednotlivých fakultách roste. Domnívám se, že se jedná o standard na celé řadě kvalitních zahraničních univerzit, o který by měly usilovat i české vysoké školy,” doplnila náměstkyně Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová.

Na setkání představily zástupkyně NKC — gender a věda také výstupy mezinárodního projektu UniSAFE, na kterém za Českou republiku spolupracují. Zároveň seznámily zúčastněné s tím, jakou konkrétní podporu jim v jejich práci NKC nabízí. A představily i novou publikaci zaměřenou na právní aspekty řešení sexuálního obtěžování na vysokých školách v ČR. Ta by měla sloužit jako podpůrný materiál právě pro osoby, které se na vysokých školách tímto tématem zabývají.

Jednou z překážek pro osoby, které se tématu sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí na vysokých školách věnují, je, že nejsou dostatečně zapojeny do rozhodovacích procesů uvnitř univerzit. Práci jim ztěžuje i to, že se tématu věnují nad rámec svých pracovních úvazků. Ze strany státu by jejich pozici mohlo zlepšit například legislativní ukotvení celé problematiky, vymezení standardů pro jejich činnost, vzdělávání pro studující, vyučující i veřejnost. V jejich práci by jim pomohla i větší podpora síťování osob odpovědných za řešení problematiky sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí.

Odpolední program akce se věnoval mimo jiné možnostem další spolupráce osob odpovědných za problematiku sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí na vysokých školách s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

„Jsem nadšená, že se akce uskutečnila. Je vidět, že jde o téma, o které je ze strany vysokých škol zájem. A věřím, že je to začátek intenzivnější spolupráce při vytváření bezpečnějšího prostředí na vysokých školách,” uzavřela Marcela Linková, vedoucí NKC – gender a věda.

Další akce, která poskytne prostor pro diskuzi tohoto tématu, se uskuteční už 24.  a 25. listopadu. V rámci českého předsednictví v Radě EU proběhne mezinárodní konference Ending gender based violence in academia. Jejím tématem budou opatření zaměřená na ukončení sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí nejen na úrovni vysokých škol, ale i u výzkumných organizací, grantových agentur a státních orgánů.

Analýza výročních zpráv vysokých škol k tématu genderově podmíněného násilí: Genderově podmíněné násilí a sexuální obtěžování na vysokých školách – analýza výročních zpráv vysokých škol

Informace o projektu UniSAFe naleznete zde:  https://unisafe-gbv.eu/

Příručka Právní aspekty problematiky genderově podmíněného násilí na vysokých školách: https://bit.ly/3RwAksA

Více o listopadové konferenci k tématu genderově podmíněného násilí: https://gbv2022.eu/.

Share this page